Gadżety klubowe
14 grudnia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Gadżety klubowe

 

Sprzedaż gadżetów klubowych, w tym przede wszystkim koszulek, stanowi ważne źródło przychodów klubów sportowych na całym świecie. Jest to naturalna dla ekonomii i psychologii społecznej komercjalizacja sympatii sportowych. Nie jest to może największy zastrzyk finansowy dla klubów piłkarskich (w porównaniu np. do przychodów z praw audiowizualnych), niemniej przy stale rosnących wydatkach na płace dla zawodników i coraz wyższych opłatach transferowych kluby sportowe nie mogą zaniedbywać żadnej okazji do zarabiania pieniędzy. Ponadto kluby piłkarskie potrzebują funduszy na działalność swoich akademii piłkarskich dla uzdolnionej sportowo młodzieży.

 

Przychody z tytułu sprzedaży artykułów klubowych są uzależnione od ilości kibiców i sympatyków klubu. Szeroko znane kluby, mające markę europejską albo nawet światową (co niestety nie dotyczy klubów polskich) sprzedają swoje gadżety osobom, które zapewne nigdy nie będą obecne ani na stadionie klubowym ani na meczu ulubionej drużyny. Sprzedaż internetowa pozwala uznanym markom piłkarskim na dostęp do rynku globalnego.

 

W polskiej rzeczywistości nabywcami gadżetów klubowych są głównie kibice meczowi. Kluby konsekwentnie wprowadzają modę na kibicowanie piłkarzom na stadionach w barwach klubowych. Wygląd strojów meczowych jest regularnie zmieniany (co wynika także, ze zmian sponsorów, których logo umieszczane jest na koszulce). Kibicowski savoir vivre uznaje za nietakt chodzenie na mecze w nieaktualnych strojach obowiązujących w poprzednich sezonach. Poza tym zawodnicy występują inaczej ubrani przed własną publicznością, a inaczej na meczach wyjazdowych. Klub może posiadać nawet trzeci komplet strojów. Poprawnie prowadzony merchandising pozwala na odpowiednie wykorzystanie i tej okoliczności. Popularne kluby piłkarskie z sukcesem wprowadzają do sprzedaży nawet kilkanaście wzorów koszulek jednocześnie nie ograniczając się tylko do strojów meczowych. Nadmienić należy, że niektóre zagraniczne kluby piłkarskie mają także drużyny kobiece (np. Chelsea, Totenham, Westham) co pozwala na wprowadzenie specjalnej kolekcji ubrań dla pań (w Londynie bilet na mecz angielskiej Premier League kosztuje ok. 60 funtów, a w przypadku rozgrywek kobiecych można go nabyć już za 2 funty; nie ma natomiast już takich rozbieżności w cenach strojów meczowych damskich i męskich). Niemniej nawet jeżeli klub piłkarski nie utrzymuje sekcji żeńskiej, to i tak zazwyczaj oferuje odpowiedni asortyment odzieży dla klienteli płci pięknej.

 

Na marginesie warto wspomnieć, że wzory strojów meczowych z zasady wymagają zatwierdzenia przez właściwe władze ligowe. W polskim przypadku wzory strojów meczowych zatwierdza Ekstraklasa S.A. Stroje meczowe są w praktyce „tablicami reklamowymi” co wymaga ich zgodności z prawem reklamy. Niejednokrotnie sponsorami klubów piłkarskich są zakłady bukmacherskie. Zgodnie z art. 29b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie, pod warunkiem że nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich. W konsekwencji umieszczenie na koszulce dziecięcej logo sponsora – zakładu bukmacherskiego może budzić uzasadnione wątpliwości prawne. Oficjalne gadżety klubowe nie powinny być sprzeczne - ani w formie ani w treści - z duchem rywalizacji sportowej.

 

Gadżety klubowe zwykle nie należą do tanich. Zasadniczą częścią ceny jest zapłata za umieszczenie na produkcie logo klubu piłkarskiego. Niemniej nowoczesne techniki sprzedaży czynią możliwym masowe sprzedawanie towarów drogich. Marka klubu piłkarskiego niejednokrotnie tworzona jest przez pokolenia i wymaga ona gigantycznych nakładów pieniężnych.

 

Marki niektórych klubów piłkarskich warte są miliony a niekiedy nawet setki milionów euro (wartość Manchester City to 1,28 bil. euro, wartość Realu Madryt to 1,19 bil. euro, wartość FC Barcelony to 1,18 bil. euro, wartość Liverpool FC to 1,07 bil. euro; źródło: Transfermarket). Niemniej także w przypadku niżej wycenianych marek, ze sprzedażą gadżetów wiążą się pewne patologiczne zjawiska, których następstwem jest uszczuplenie wpływów klubów piłkarskich. Po pierwsze, dochodzi do nielegalnego podrabiania gadżetów klubowych. Sam koszt wytworzenia koszulki podobnej do koszulki oryginalnej nie jest wielki. Natomiast potencjalni klienci w dużej części nie są „wyznawcami”, którzy traktują zakup oryginalnej koszulki także jako zakup cegiełki na finansowanie klubu, i niższa cena może ich skutecznie skłaniać do nabycia tańszego „zamiennika”. Po drugie, często dochodzi do praktyk nieautoryzowanego wykorzystywania nazwy klubu, a niekiedy nawet pewnych skojarzeń z klubem przy produkcji własnych gadżetów często nawet nie nawiązujących do wzorów klubowych. Zjawisko to określa się w doktrynie prawa jako „oranie cudzym wołem”. Prowadzi ono do m.in. konkurencyjnego nasycenia rynku towarami zastępczymi. Oba wymienione przypadki są formalnie zakazane przez prawo, choć podstawą zakazu są inne przepisy i inny jest kaliber prawny każdego z tych naruszeń. Tolerowanie przez kluby piłkarskie takich zjawisk pozbawia je niekiedy nawet bardzo znacznych wpływów.

 

Kultura kibicowania wymaga kupowania oryginalnych gadżetów klubowych.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017