Sumy bajońskie

 

Interesującym przykładem toksycznego zadłużenia publicznego w historii gospodarczej były sumy bajońskie obciążające Księstwo Warszawskie. Jak wiadomo, na mocy pokoju w Tylży (7.7.1807) Napoleon Bonaparte przejął ziemie zaboru pruskiego zagarnięte uprzednio I Rzeczypospolitej. Z części tych ziem utworzył Księstwo Warszawskie. Państwo pruskie było wierzycielem w stosunku do ludności tych ziem z tytułu udzielanych jej kredytów. Przejęcie terytorium pruskiego niosło za sobą przejęcie owych wierzytelności przez Napoleona, które następnie sprzedał Księstwu Warszawskiemu na mocy porozumienia zawartego w Bajonnie. Nominalna wysokość wierzytelności wynosiła ok. 40 mln franków, przy czym wiele z nich było nieściągalnych. Z tytułu tego przymusowego zakupu owych wierzytelności Księstwo Warszawskie zaciągnęło toksyczne zobowiązanie w wysokości ok. 20 mln franków, co fatalnie wpłynęło na operatywność jego budżetu.

 

 

 

 

 

 

 

Blog

29 sierpnia 2023
#famousbankruptcycases
#14