Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Poliyki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, § 6:

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane "wynagrodzeniem urlopowym", ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in.:

 

  1. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

    2. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego          przez pracownika przestoju,

  1. gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
  2. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  3. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  4. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
  5. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

   7a. kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę,

    8. nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

  1. odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

  10. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania         stosunku pracy.

 

Premii uznaniowych nie wlicza się do wynagrodzenia urlopowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 września 2012 r. III APa 10/12 nie ma znaczenia, czy składnik wynagrodzenia określany jest jako "roczna premia" czy też jako "dodatkowe roczne wynagrodzenie". Przyjmuje się bowiem podział świadczeń wypłacanych pracownikom na świadczenia uznaniowe (a więc mające charakter nagród) oraz świadczenia o charakterze wynagrodzenia za pracę (w tym wynagrodzenie zasadnicze, premie tzw. regulaminowe). Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie traci więc charakteru takiego wynagrodzenia, nawet jeżeli nomenklaturowo zostanie określone mianem "premii".

 

Podobne stanowisko wyrażono w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00 OSNP 2002/3/77, M.Prawn. 2002/6/271: Tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. Nie może więc być uwzględniana w wysokości odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy, a także wynagrodzenia za okres zawieszenia w czynnościach tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa państwowego.

 

Zgodnie z art. 172 k.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

 

Wyliczenie wynagrodzenia ma za podstawę datę rozpoczęcia urlopu a nie datę wypłaty wynagrodzenia.

 

Blog

30 stycznia 2019
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy a premia uznaniowa.