Przepis artykułu 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 listopada 2017 roku (sygn. C-308/16) ma pierwszeństwo stosowania przed art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy o podatku od towarów i usług

 

W dniu 16 listopada 2017 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał precedensowy wyrok w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16), w którym – w ślad za opinią Rzecznika Generalnego – jednoznacznie orzekł, że przepisy polskiej ustawy o VAT są niezgodne z regulacjami prawa unijnego w zakresie warunków zwolnienia z VAT dostawy budynków.

 

Istota rozstrzygnięcia TSUE zamyka się w stwierdzeniu, że „artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu”.

 

TSUE podniósł m.in., że pojęcie tzw. „pierwszego zasiedlenia” nie może zostać ograniczone do czynności opodatkowanych VAT. TSUE uznał bowiem, że przepisy dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one tym podatkowym przepisom krajowym, które uzależniają zwolnienie z VAT dostawy budynku od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynku następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

 

TSUE wskazał w motywach rozstrzygnięcia, że użyte w polskiej ustawie pojęcie „ulepszenia” budynku powinno być rozumiane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, co oznacza, że ulepszany budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

 

Jakie są praktyczne skutki stanowiska wyrażonego w wyroku TSUE?

 

Pojawia się możliwość objęcia zwolnieniem VAT transakcji sprzedaży budynków oraz budowli, które na gruncie polskich przepisów podlegały opodatkowywaniu w związku z uznaniem, iż dostawa budynku czy budowli następowała w ramach pierwszego zasiedlenia z uwagi na brak wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Tymczasem na podstawie wydanego przez TSUE wyroku, można twierdzić, że pierwsze zasiedlenie budynku lub budowli następowało także poprzez objęcie ich w użytkowanie przez podatnika, który budynki lub budowle wybudował i wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Blog

21 grudnia 2018
Dostawa budynków i budowli a VAT w ocenie TSUE.