Dopuszczalność sprzedaży przedmiotu aportu przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
21 listopada 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Jaka jest chwila nabycia własności wkładu niepieniężnego wnoszonego do Spółki, a w szczególności czy jest to chwila zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego? Czy przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może zbyć przedmiot wkładu?

 

Zmiana umowy spółki m.in. w zakresie wysokości kapitału zakładowego wymaga konstytutywnego wpisu do rejestru sądowego (art. 255 par. 1 k.s.h.). Oznacza to, że kapitał zakładowy będzie podwyższony nie z chwilą zawarcia zmian do umowy spółki w stosownej uchwale Wspólników ani nie z chwilą wniesienia wkładów ale dopiero z chwilą rejestracji tego podwyższenia. Z drugiej strony wspólnik wnoszący wkład dopiero z chwilą tejże rejestracji nabędzie udziały w spółce.

 

Po pierwsze, z żadnego przepisu prawa nie wynika wymóg, że do nabycia przez Spółkę przedmiotu wnoszonego do niej wkładu niezbędny jest wpis podwyższenia kapitału do rejestru.

 

Czym innym jest bowiem podwyższenie kapitału zakładowego w związku z wniesieniem aportu, a czym innym jest nabycie przez spółkę przedmiotu wkładu.

 

Prawo handlowe (prawo spółek) nie modyfikuje ogólnych zasad prawa cywilnego dotyczących nabycia prawa własności.

 

Dla zapewnienia skutecznego nabycia przez spółkę majątku będącego przedmiotem wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego wystarczająca jest umowa rozporządzająca (w formie podlegającej zasadom ogólnym) między spółką a wspólnikiem wnoszącym aport.

 

Majątkiem spółki kapitałowej jest w pierwszej kolejności wszelkie mienie wniesione do tej spółki przez wspólników tytułem wkładu – bądź to przy zawiązaniu spółki, bądź też w ramach pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego.

 

Zgodnie z ogólnymi regułami prawa cywilnego, znajdującymi zastosowanie także na gruncie prawa handlowego, umowy zobowiązujące mają tzw. podwójny skutek (art. 155 k.c.). Polega on na tym, że umowa zobowiązująca do rozporządzenia określonym prawem przenosi to prawo na nabywcę. Przykładowo, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązująca wspólników do wniesienia określonego wkładu do tej spółki przenosi ten wkład na spółkę, chyba że inaczej zastrzeżono w umowie albo gdy przedmiotem wkładu są rzeczy oznaczone jedynie co do gatunku albo rzeczy przyszłe.

 

Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest ocena prawna sposobu wnoszenia wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W praktyce bardzo często poprzestaje się w tym zakresie na podjęciu uchwały zgromadzenia wspólników spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz na złożeniu przez wspólnika, wnoszącego taki wkład, oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Taka praktyka zgodna jest z poglądem prezentowanym przez niektórych autorów doktryny.

 

Umowa rozporządzająca, zawarta w formie podlegającej reżimowi prawa cywilnego, skutkuje skutecznym nabyciem majątku przez spółkę będącego przedmiotem wkładu.

 

Poniższa tabela rozpisuje na czynniki pierwsze procedurę nabywania przez Spółkę własności wkładu.

ETAP PROCEDURY

Uchwała deklaratywna o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie określonego wkładu.

Oświadczenie Wspólnika o objęciu udziałów.

Wniesienie wkładu przez Wspólnika do Spółki.

Oświadczenie Zarządu o wniesieniu wkładów.

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego o skutku prawotwórczym.

LOS PRAWNY WKŁADU

Powstaje causa dla wniesienia wkładu do Spółki.

Powstaje zobowiązanie in concreto wspólnika do wniesienia wkładu.

Spółka nabywa własność wkładu.

Zarząd potwierdza sądowi rejestrowemu fakt wniesienia wkładów.

Wspólnik nabywa udziały w związku z wniesieniem wkładu. Innymi słowy Wspólnik uzyskuje z tym momentem „zapłatę” (ekwiwalent) za uprzednio wniesiony wkład.

 

Dalej zgodnie z art. 16 k.s.h. rozporządzenie przez Wspólnika udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne. Żaden przepis nie zakazuje natomiast rozporządzenia przedmiotem wkładu przez Spółkę przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Po drugie, art. 158 par. 3 k.s.h. statuuje zasadę, że przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji Zarządu Spółki.

 

W literaturze przedmiotu R. Potrzeszcz, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe, pod red. T. Siemiątkowskiego i R. Potrzeszcza, Warszawa 2011, s. 52 jednoznacznie wskazuje, że przedmiot wkładu jest składnikiem majątku spółki od chwili jego wniesienia. Podobnie: W. Pyzioł. w: J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 334.

 

Innymi słowy Zarząd Spółki od chwili wniesienia wkładu może nim swobodnie dysponować, tzn. m.in. dalej rozporządzać.

 

Stanowisko powyższe jest trafne. Ma ono również poważne znaczenie praktyczne. Przedmiotem wkładu do spółki mogą być np. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu czy zużyciu (towary handlowe), które mogą być natychmiast po wniesieniu do Spółki a przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przedmiotem dalszego obrotu.

 

Na marginesie warto zauważyć, że Wspólnik, przy wniesieniu wkładu do Spółki, zawarł ze Spółką umowę dzierżawy gruntu na którym usytuowane jest zwałowisko – przedmiot wkładu, nie czekając na konstytutywny wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Po trzecie, gdyby hipotetycznie nie doszło do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego wówczas Wspólnik posiada roszczenia o zwrot świadczenia nienależnego (w rozumieniu art. 410 par. 2 k.c.).

 

Gdyby przedmiot wkładu aportowego został przez Spółkę w międzyczasie zbyty przedmiotem wydania są surogaty pieniężne w rozumieniu art. 406 k.c. w zw. z art. 410 par. 1 k.c. pomniejszone – co do zasady - o rozliczone nakłady w rozumieniu art. 406 k.c. w zw. z art. 410 par. 1 k.c.

 

W konsekwencji prezentowana powyżej wykładnia nie narusza interesów Wspólnika wnoszącego wkład do Spółki.

 

Wierzytelność wspólnika o zwrot surogatu pieniężnego przedmiotu wkładu może być przedmiotem potrącenia umownego przy gotówkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, na zasadzie art. 14 k.s.h.

 

 

Zarząd Spółki może dysponować przedmiotem wkładu do Spółki po jego skutecznym wniesieniu, a przed wpisaniem do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego

 

 

Zastrzeżenia:

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017