Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów (art. 163 k.p.) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to jednak tej części urlopu, który jest udzielany zgodnie z art. 167 [2] k.p., czyli tzw. urlopu na żądanie (pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu).

 

Pracodawca – kontynuujący zatrudnienie pracownika - nie może w miejsce nieudzielonego urlopu wypłacić ekwiwalentu pieniężnego od urlopu zaległego.

 

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 k.p. kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Blog

03 marca 2019
Do kiedy pracodawca powinien udzielić zaległego urlopu
za poprzedni rok kalendarzowy?