Dlaczego mechanizm restrukturyzacji zatnie się po 1 grudnia?
26 listopada 2021

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Dlaczego mechanizm restrukturyzacji zatnie się po 1 grudnia?

 

Restrukturyzacja – ujmując rzecz obrazowo – to skomplikowana wieloelementowa maszyna. Właśnie wymienione zostały jej podzespoły, które po 1 grudnia tego roku mogą spowodować jej zacięcie, a jednoczesne poważne zagrożenie dla obsługujących ją ludzi. Skąd taka diagnoza?

 

Nowe pendolino restrukturyzacyjne ale z poważnym defektem

 

Z dniem 1 grudnia 2021 roku nie będzie możliwe przeprowadzenie restrukturyzacji „covidowej” w oparciu o Tarczę 4.0. Ten tryb uproszczonej i szybkiej restrukturyzacji dającej gwarancję ochrony przeciwwindykacyjnej i przeciwegzekucyjnej był ostatnio statystycznie najpopularniejszym sposobem restrukturyzacji. W roku 2021 około 80% postępowań było otwieranych w tym trybie. Jedną z tajemnic sukcesu tej procedury była zasada: „dziś decyzja biznesowa o wejściu w restrukturyzację, jutro jej otwarcie”. Niestety jak uczy proza życia restrukturyzacyjne pendolino po otwarciu restrukturyzacji i zawarciu układu (co zamykało się w okresie do czterech miesięcy) na czas trwania procedury zatwierdzania układu przez sąd niekiedy zamieniało się w stojącą na stacji lokomotywę z wiersza Tuwima (sądy potrzebowały wielokrotności tego czasu na samo zatwierdzenie układu). Tymczasem po 1 grudnia szybkość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będzie jeszcze bardziej w cenie. Dlaczego? Dzięki wejściu w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych informacja o złożeniu wniosku o otwarcie restrukturyzacji (w przypadku postępowania otwieranego postanowieniem sądu) zostanie podana urbi et orbi. Czas oczekiwania na otwarcie postępowania przez sąd będzie zatem przypominał siedzenie na rozżarzonych węglach. Kontrahenci poinformowani o złożeniu wniosku będą przygotowywali się do skutków otwarcia restrukturyzacji dłużnika. Np. zażądają przedpłat, a otrzymane środki na przedpłaty zarachują na inne wymagalne zobowiązania. Cukierek albo psikus. Zbyt długie rozpoznawanie wniosku restrukturyzacyjnego może być dla dłużnika utratą marzeń o udanej restrukturyzacji. Sądy błyskawicznie rozpoznające złożony wniosek restrukturyzacyjny zapewne w Polsce są ale też wiele z nich jest za siedmioma górami i za siedmioma rzekami. Argumenty praktyczne przemawiające za szybkością wykreowania dnia układowego spowodują wzmożone zainteresowanie postępowaniem o zatwierdzenie układu, które jest po legislacyjnym liftingu. Zostało ono doposażone w moratorium na wykonywanie zobowiązań układowych i w immunitet egzekucyjny. Brakuje w nim jednak jednego istotnego elementu, który był w restrukturyzacji „covidowej”. Zgubiono treść art. 25 Tarczy 4.0., który wyłączał odpowiedzialność członków zarządu za niezgłoszenie wniosku o upadłość jeżeli w terminie przewidzianym do złożenia takiego wniosku obwieszczono otwarcie postępowania uproszczonego.

 

Quo vadis?

 

W przypadku stanu niewypłacalności dłużnik ma do wyboru albo restrukturyzację albo upadłość. Jeżeli działalność gospodarcza dłużnika nie jest trwale nieekonomiczna upadłość jest ostatecznością. Pierwszym wyborem – korzystnym dla dłużnika, wierzycieli, otoczenia gospodarczego – jest restrukturyzacja. Niemniej wynik restrukturyzacji nigdy nie jest pewny. Wierzyciele mogą nie przyjąć układu, sąd może układu nie zatwierdzić. Może pojawić się nowa katastrofa gospodarcza, która całkowicie zmieni optykę działania. Niemniej system prawa niewypłacalności oparty jest o aksjologię prymatu restrukturyzacji.

 

Hiszpański kołnierz

 

Menadżer dłużnika który chce uniknąć surowej odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o upadłość musi legitymować się odpowiednim alibi prawnym. Z lektury art. 299 KSH, art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego i art. 116 Ordynacji podatkowej wiadomo, że takim alibi jest „otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego” albo „zatwierdzenie układu” w czasie właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Ten hiszpański kołnierz dla menadżera poluźniła Tarcza 2.0. uwalniając go od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii (przez instytucję zawieszenia biegu terminu do złożenia wniosku). Niemniej tylko wówczas jeżeli niewypłacalność ma swoje źródło w okresie pandemicznym.

 

 

Mission impossible

 

Zatwierdzenie układu w czasie właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? Krótko: jeżeli dłużnik startuje z pozycji niewypłacalności to mission impossible. Czas zatwierdzania układu przez sąd zawsze będzie niewiadomą i jest okolicznością poza jakimkolwiek wpływem dłużnika.

 

 

To nie jest kraj dla menadżerów

 

Zatem jeżeli istnieje realna obawa, że dłużnik nie wytrzyma grillowania w czasie rozpoznawania przez sąd wniosku o otwarcie restrukturyzacji to pozostaje postępowanie o zatwierdzenie układu. Niemniej wówczas nie ma co liczyć, że zdąży się z zatwierdzeniem układu przed upływem terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zatem z jednej strony system prawa preferuje restrukturyzację ale z drugiej strony nie ułatwia decydentom dłużnika wybrania ścieżki restrukturyzacji. Menadżer podejmujący się przeprowadzenia restrukturyzacji dłużnika w formacie zatwierdzenia układu ryzykuje swoim majątkiem. Przypomina pilota odrzutowca, który godzi się na lot bojowy bez spadochronu. W ilu przypadkach dojdzie zatem do rezygnacji ze ścieżki restrukturyzacyjnej?

Co więcej, zmienia się art. 9a Prawa upadłościowego, zgodnie z którym nie można ogłosić upadłości w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. W takim przypadku wniosek podlega odrzuceniu. W zasadzie utnie to dotychczasową praktykę składania z ostrożności prawnej „zapasowego” wniosku o upadłość towarzyszącego ścieżce restrukturyzacyjnej.

 

The Walking Dead?

 

Co zatem pozostaje tym menedżerom, którzy zaryzykują swoje prywatne bezpieczeństwo ale ostatecznie nie dojdzie do zatwierdzenia układu i dłużnik trafi do spóźnionej upadłości? Wydaje się, że można zakwestionować konstytucyjność istniejącej regulacji. Konstrukcja prawna wiążąca istotne skutki prawne ze stanem, który jest niemożliwy do osiągnięcia narusza standardy państwa prawa. Niemniej wygrana w takiej sprawie może kojarzyć się z medalem przyznanym pośmiertnie. Praktyka zapewne rozwinie walkę partyzancką ale z niepewnymi skutkami. Wnioskowi upadłościowemu może towarzyszyć wniosek o jego rozpoznanie po rozstrzygnięciu co do restrukturyzacji kiedy jego odrzucenie może być bezprzedmiotowe. Możliwe jest uparte ponawianie odrzuconego wniosku. Rozwiązaniem najprostszym byłoby zarazem rozwiązanie legislacyjnie przyzwoite: wprowadzenie realnego alibi dla menadżerów wybierających restrukturyzację w formacie postępowania o zatwierdzenie układu.

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017