Decyzja przedsiębiorcy o zaangażowaniu się w sponsoring w dużym stopniu stymulowana jest przez zachowania innych przedsiębiorców : konkurentów z tej samej branży. Praktyka postępowania konkurentów na rynku (np. aktywność sponsoringowa) wymusza podobne postawy u innych podmiotów. [1] Wpływ na decyzję o zaangażowaniu się w sponsoring określonego przedsiębiorcy mają również pewne presje o charakterze instytucjonalnym, pochodzące ze źródeł zewnętrznych (jak np. od państwa, profesjonalnych podmiotów itp.), nie związane ze zjawiskiem potrzeby konkurowania na rynku z określonymi podmiotami (noncompetitive pressures). Owe czynniki można podzielić na różne grupy. Presje wymuszające (coercive pressures) polegają na wywieraniu wpływu na przedsiębiorcę przez organizacje i instytucje (jak np. państwo) od których jest on w jakiś sposób zależny, lub przez uwarunkowania kulturowe społeczności w ramach której jest prowadzona działalność. Dalej można wymienić presje wynikające z profesjonalizacji (normative pressures), w związku ze standardami edukacyjnymi osób podejmujących decyzję o zaangażowaniu się w sponsoring, czy zawodowymi powiązaniami istniejącymi miedzy nimi. Wreszcie istnieją tzw. presje naśladownictwa (mimetic pressures) mające swe źródło w swoistym stanie niepewności w danym środowisku, gdzie przedsiębiorca naśladuje zachowanie innego podmiotu w szczególności, jeżeli jest ono uważane za przynoszące pewne korzyści. [2] Przedsiębiorca nie dokonuje tutaj głębszej analizy swojego zaangażowania sponsoringowego, a zasadniczym motorem działania jest potrzeba identyfikacji z przynoszącą sukces aktywnością – podmiot mniej profesjonalny kopiuje zachowanie profesjonalisty.

 

[1] T.Berrett, T.Slack, An Analisis of the Influence of Competitive and Institutional Pressures on Corporate Sponsorship Decissions, Journal of Sport Management, 1999, 13, s. 114 i n.

[2] T.Berrett, T.Slack, An Analisis of the Influence ..., s. 118-119 i n., tam też szersze uwagi co do wpływu owych presji na podejmowaniu decyzji o zangażowaniu się w sponsoring.

Blog

05 stycznia 2019
Decyzja o zaangażowaniu się  w sponsoring.