Zasada wykonywania umów (pacta sunt servanta) należy do podwalin prawa cywilnego opartego jeszcze o tradycję prawa rzymskiego. Obowiązek wykonania przez dłużnika zobowiązania, względnie obowiązek wykonania zobowiązania na rachunek dłużnika wynika wprost z art. 353 k.c. Zawieszenie obowiązku wykonywania zobowiązań na mocy ustawy jest wyjątkiem od zasady. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, moratorium ustawowe pozwalające na legalne zaprzestanie wykonywania zobowiązań musi opierać się o wyraźną normę prawną. Po drugie, nie jest dopuszczalna wykładnia  rozszerzająca (exceptiones non sunt extandae).

 

Zgodnie z art. 151 ust. 2 p.r., który znajduje zastosowanie do każdego typu postępowania restrukturyzacyjnego, a w tym lege non distinguente do postępowania sanacyjnego, układ nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo na mieniu dłużnika w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. 

 

Zgodnie z art. 252 ust. 1 w zw. z art. 297 pr. od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania układowego, spełnianie przez niedopuszczalne jest jedynie spełnianie przez zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem.

 

Niewykonywanie zobowiązań pozaukładowych przez zarządcę prowadzi do obciążenia dłużnika odsetkami. Odsetki od zobowiązań pozaukładowych mają z istoty rzeczy charakter pozaukładowy i powstają za każdy dzień opóźnienia, co oznacza, że powstają i przed i po otwarciu postępowania sanacyjnego. 

 

Na podstawie art.  353 k.c. należy sformułować wniosek, że zarządca ma obowiązek regulowania zobowiązań pozaukładowych. Jeżeli zarządca tego nie czyni wyrządza wierzycielowi szkodę.

 

 

 

Blog

07 stycznia 2019
Czy zarządca masy sanacyjnej może odmówić wykonania 
zobowiązań pozaukładowych?