Jeżeli dana osoba przed otwarciem postępowania sanacyjnego w rzeczywistości wyrządziłaby szkodę niektórym wierzycielom dłużnika, to otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika nie pozbawia poszkodowanego wierzyciela (wierzycieli) tytułu do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawcy szkody. Pojęcie szkody nie zostało wprost zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. W nauce prawa cywilnego określa się je jako uszczerbek doznany przez poszkodowanego we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo.[1] Centralnym elementem instytucji odpowiedzialności odszkodowawczej jest powstanie obowiązku spełnienia świadczenia odszkodowawczego, które wobec tzw. zasady restytucji nie powinno przenosić w swej wysokości poniesionej straty (damnum emergens) i utraconej korzyści (lucrum cessans) w majątku poszkodowanego.[2] Zarządca masy sanacyjnej nie ma jednak tytułu (ani legitimatio ad causam ani legitimatio ad processus), wynikającego z normy Prawa restrukturyzacyjnego ani z innej normy prawnej, do dochodzenia do masy sanacyjnej roszczeń odszkodowawczych (o ile takie w rzeczywistości by powstały) w miejsce poszkodowanych wierzycieli. Tym bardziej nie ma on tytułu do działania w miejsce wszystkich wierzycieli dłużnika w postępowaniu sanacyjnym (a zatem także tych, którzy szkody – w rozumieniu prawa cywilnego – nie ponieśli). Kwota odszkodowania jaka zostałaby przekazana przez sprawcę szkody – po otwarciu postępowania sanacyjnego – poszkodowanemu wierzycielowi nie podlega przekazaniu do masy sanacyjnej. Nie ma tu żadnej analogii do konstrukcji czynności bezskutecznych względem masy sanacyjnej. Ponadto w postępowaniu sanacyjnym nie ma podziału funduszy masy upadłości ale jest zawierany układ. Tym bardziej zatem żadne racje nie przemawiają za przejęciem kompetencji do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych – gdyby takie powstały - przez zarządcę.

 

 

1. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 72 in., T. Dybowski w: System prawa cywilnego, t. III, cz. I, s. 213 i n., Z. Banaszczyk w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997, s. 632 i n.

2. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, wyd. 2, s. 84 i n.

 

Blog

26 grudnia 2018
Czy zarządca masy sanacyjnej może dochodzić do masy 
sanacyjnej roszczeń odszkodowawczych przysługujących 
wierzycielom?