Fundusze zewnętrzne jako alternatywne źródło zaspokojeniawzględem masy upadłości. 

 

Z przepisów szczególnych wynika możliwość uzyskania przez wierzycieli upadłego bezpośredniego zaspokojenia ze specjalnych funduszy zewnętrznych, niezależnych od masy upadłości. Zaspokojenie wierzyciela upadłego przez fundusz zewnętrzny rodzi roszczenie regresowe funduszu względem masy upadłości.

 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

W oparciu o ustawę z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1433) działa FGŚP. Zgodnie z art. 11 w razie niewypłacalności pracodawcy niektóre roszczenia pracowników, a także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika są zaspokajane z FGŚP.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny..

 

Obecnie zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.). W ustawie tej implementowane są postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona). Do dnia 8 października 2016 r. system gwarantowania depozytów funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.).. Zgodnie z art. 35 ust. 2 nowej ustawy, przedmiotem ochrony gwarancyjnej jest wierzytelność deponenta w wysokości odpowiadającej środkom gwarantowanym, w związku z którą z dniem spełnienia warunku gwarancji nabywa on w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pieniężnego Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. Spełnieniem warunku gwarancji jest: 1) w przypadku banku – zawieszenie działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządu komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości banku albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji; 2) w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – zawieszenie działalności kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządcy komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości kasy albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kasy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji, 3) w przypadku oddziału banku zagranicznego – uznanie przez sąd orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku lub majątku banku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy – obecnie uchylonego - art. 10c ust. 1 ustawy o usługach turystycznych z datą wejścia w życie 26.11.2016 r. stanowi on wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.. W myśl art. 20 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa lub wskazanej przez niego jednostce środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie niezbędnym do pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju.

 

Blog

15 stycznia 2019
Czy wierzyciel upadłego może poszukiwać zaspokojenia 
poza masą upadłości?