Sąd restrukturyzacyjny zakwestionował konstrukcję układu częściowego, w ramach którego mniej niż 1 % ogółu wierzytelności został wyłączony z układu częściowego, a wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na składnikach majątku zostali objęci tym układem.

 

Sąd restrukturyzacyjny posłużył się jednak całkowicie pozaustawowym kryterium ilości wierzytelności objętych i nie objętych układem częściowym. Zgodnie z ustawą nie ma znaczenia jaka procentowo ilość wierzytelności pozostaje poza układem częściowym.

 

Sytuacja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w układzie częściowym jest tylko w pewnym sensie gorsza niż w układzie zwykłym (niemniej układ częściowy musi przewidywać pełne zaspokojenie takiego wierzyciela, a układ zwykły już nie) ale jest to oczywista konsekwencja konstrukcji ustawy. Skorzystanie przez dłużnika z instrumentu ustawowego nie jest niczym nagannym.

 

Wniosek o układ częściowy nie krzywdzi wierzycieli, gdyż :

 

  1. „Pokrzywdzenie wierzycieli” to płaszczyzna dylematu wyboru pomiędzy upadłością dłużnika a jego restrukturyzacją, a nie między restrukturyzacją a jej brakiem.
  2. Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo uzyska c a ł e zaspokojone gwarantowane przedmiotem zabezpieczenia, bez kilkuletniego oczekiwania na przeprowadzenie egzekucji i jej ukończenie (przeciwnie: w ramach układu Wierzyciel będzie uzyskiwał sukcesywne spłaty);
  3. Egzekucja dla wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo wiąże się z ryzykiem /1/ obniżenia wartości oszacowania nieruchomości, /2/ wysokich kosztów egzekucji, takich jak opis i oszacowanie, wynagrodzenie komornika, itp. /3/ koniecznością znoszenia przywilejów egzekucyjnych zgodnie z art. 1025 k.p.c.
  4. Ustawodawca założył implicite przymusowe objęcie Wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo układem częściowym – twierdzenie, że układ częściowy prowadziłby do pokrzywdzenia Wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo, któremu proponuje się pełne zaspokojenie jest wewnętrznie sprzeczne
  5. Nie ma żadnego znaczenia prawnego proporcja zobowiązań objętych układem częściowym do zobowiązań pozostających poza układem.

 

 

Blog

02 grudnia 2018
Czy układ częściowy krzywdzi wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo?