Czy tak mógłby wyglądać KODEKS ETYKI FRANCZYZY?
23 grudnia 2020

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

KODEKS ETYKI FRANCZYZY

 

Preambuła

 

Zważywszy, że:

 1. franczyza jest szybko rozwijającą się dziedziną gospodarki w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w interesie zarówno organizatorów sieci jak i franczyzobiorców jest harmonijna współpraca celem osiągania korzyści gospodarczych, z poszanowaniem słusznych interesów obu stron;
 3. franczyza powinna dalej dynamicznie się rozwijać;
 4. pozycja prawna organizatora sieci i franczyzobiorcy z istoty rzeczy jest odrębna;
 5. pomiędzy organizatorem sieci a franczyzobiorcą zazwyczaj zachodzą dysproporcje ekonomiczne;
 6. tzw. zasady współżycia społecznego są – zgodnie z Kodeksem cywilnym – elementem kształtującym (m.in. obok ustaw) treść stosunku prawnego;
 7. osoby fizyczne, a w szczególności drobni przedsiębiorcy korzystają ze wzmożonej ochrony prawnej;
 8. przyjęty został Europejski Kodeks Etyki Franczyzy;

 

rekomenduje się do dobrowolnego stosowania niniejszy Kodeks Etyki Franczyzy

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

 

Art. 1

Treść kodeksu

 

Niniejszy kodeks określa etyczne prawa i obowiązki stron umowy franczyzy.

 

Art. 2

Pojęcie franczyzy

 

Przez umowę franczyzy organizator sieci franczyzowej (dalej „organizator sieci”), w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, udziela drugiej stronie (dalej „franczyzobiorcy”) zezwolenia na korzystanie w szczególności z jego nazwy, godła, symboli, znaków towarowych, patentów, jak również zidentyfikowanej, istotnej i poufnej koncepcji lub techniki prowadzenia działalności gospodarczej i zobowiązuje się do udzielenia pomocy, a franczyzobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności we własnym imieniu i na własny rachunek zgodnie ze wskazówkami organizatora sieci i do zapłaty wynagrodzenia, bez względu na to jakich określeń użyją strony umowy.

 

Art. 3

Franczyza jako umowa szczególnego zaufania

 

Umowa franczyzy jest kontraktem szczególnego zaufania (bonifissime fidei) dlatego strony powinny w stosunku do siebie pozostawać lojalne, swoje prawa wynikające z treści stosunku prawnego franczyzy powinny wykonywać w sposób proporcjonalny, bez nadużywania ich wobec kontrahenta.

 

Art. 4

Obowiązek przestrzegania prawa i niniejszego Kodeksu

 

Strony umowy franczyzy powinny w swojej działalności przestrzegać przepisów prawa i na zasadzie dobrowolności postanowień niniejszego Kodeksu Etyki Franczyzy, zwanego dalej „Kodeksem”.

 

Art. 5

Zakaz dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji

 

Strony umowy franczyzy nie powinny dopuszczać się czynów nieuczciwej konkurencji.

 

Art. 6

Zakaz udzielenia upoważnienia do jednostronnej zmiany treści stosunku prawnego

 

Nie powinno się udzielać drugiej stronie upoważnień do jednostronnej zmiany treści stosunku prawnego.

 

Rozdział 2

Obowiązki organizatora sieci przed przystąpieniem do umowy z franczyzobiorcą

 

Art. 7

Obowiązek sprawdzenia modelu biznesowego

 

1. Nie powinno się organizować sieci franczyzy lub oferować innym przystąpienia do takiej sieci bez wcześniejszego dokładnego, długotrwałego sprawdzenia jej modelu biznesowego w szczególności poprzez własną działalność organizatora sieci lub jego poprzednika prawnego;

2. Organizowanie sieci franczyzy powinno mieć miejsce na takich zasadach, że franczyzobiorca zachowujący się zgodnie z prawem, jak również zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania i stosownie do wskazówek organizatora powinien pokrywać z osiąganych przychodów uzasadnione kosztów na przestrzeni roku obrotowego, o ile nie zachodzi nadzwyczajna przyczyna zewnętrzna, której strony ani nie przewidywały. Ani nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy franczyzy.

 

Art. 8

Reklama sieci franczyzowych

 

Organizator sieci franczyzowej powinien zapewnić aby jego reklama była zawsze zgodna z obowiązującym prawem.

 

Art. 9

Prospekt organizatora sieci franczyzowej

 

Przed zawarciem umowy franczyzy, w tym umowy przedwstępnej lub warunkowej, aktualnego organizator sieci powinien przedstawić prospekt informacyjny organizatora sieci franczyzowej, zwany dalej „prospektem”.

2. Prospekt organizatora sieci franczyzowej powinien zawierać w szczególności:

 1. opis działalności franczyzowej organizatora sieci i jej dotychczasową historię, w tym liczbę zawartych umów franczyzowych i liczbę czynnych umów franczyzowych według danych nie późniejszych niż trzy miesiące przed datą przedstawienia prospektu informacyjnego;
 2. informacje o organizatorze sieci i podmiotach pozostających z nim w stosunku zależności lub dominacji, jak również o podmiotach powiązanych;
 3. sprawozdania finansowe za przynajmniej dwa ostatnie lata obrotowe;
 4. informację o sprawach sądowych dotyczących franczyzy, które kwestionują system franczyzowy lub mogą zagrozić funkcjonowaniu franczyzy i których stroną jest organizator sieci lub podmioty z nim powiązane;
 5. szczegółowy opis zasad działalności sieci franczyzowej oraz ogólny opis działalności, która ma być wykonywana przez franczyzobiorcę;
 6. wynagrodzenie organizatora sieci, w tym także wszelkie formy wynagrodzenia pośredniego;
 7. opis profilu idealnego franczyzobiorcy, w tym wymogi co do ewentualnego wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, poziomu wykształcenia i innych cech, które franczyzobiorca musi lub powinien posiadać;
 8. wymogi dotyczące bezpośredniego i osobistego zaangażowania franczyzobiorcy w prowadzenie działalności franczyzowej;
 9. szczegółowe informacje o całkowitych, szacunkowych nakładach inwestycyjnych niezbędnych do poniesienia celem rozpoczęcia działalności franczyzowej;
 10. szczegółowe informacje o szacunkowej wartości zapasów towarów, jeżeli dotyczy to danej działalności i warunków płatności za nie;
 11. szczegółowe informacje na temat zobowiązania franczyzobiorcy do zakupu wszelkich towarów lub usług wymaganych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności franczyzowej;
 12. szczegółowe informacje o zakresie pomocy dla franczyzobiorcy, w tym w szczególności o innowacjach technologicznych, szkoleniach franczyzobiorców i pracowników (w tym o czasie ich trwania, treści i kosztach), o podręcznikach franczyzowych;
 13. informację na temat pomocy ze strony organizatora sieci w analizie i wyborze lokalizacji, w której działalność franczyzowa ma być wykonywana;
 14. szczegółowe informacje o nadzorze nad sposobem wykonywania działalności franczyzowej przez franczyzobiorcę, w tym o zakresie dokumentów i danych jakie będzie obowiązany udostępniać franczyzobiorca;
 15. szczegółowe informacje o znaku towarowym i innych prawach własności intelektualnej związanych z działalnością franczyzową, które będą wykorzystywane przez franczyzobiorcę;
 16. szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z know-how w zakresie produktów, procesów lub zarządzania oraz poufnych informacji związanych z przemysłem, handlem, finansami po rozwiązaniu umowy;
 17. szczegółowe informacje o zakazie konkurencji obowiązującym franczyzobiorcę po rozwiązaniu umowy;
 18. pełną kopię standardowej umowy franczyzowej (i ewentualnej umowy przedwstępnej), która ma zostać zawarta z franczyzobiorcą;
 19. określenie zasad przejścia praw i obowiązków z umowy franczyzy, zasad dziedziczenia, zasad dopuszczalności zmian składu wspólników franczyzobiorcy bez zgody organizatora sieci i inne podobne ograniczenia, jeżeli istnieją;
 20. zdarzenia, które spowodują nałożenie kar, innych obciążeń lub wypłatę odszkodowania i ich odpowiednich kwot;
 21. informacje, czy franczyzobiorca będzie zobowiązany do minimalnych kwot zakupu towarów i usług od organizatora sieci lub osób wyznaczonych przez organizatora sieci oraz o możliwości i warunkach odmowy przyjęcia produktów lub usług wymaganych przez organizatora sieci;
 22. informację, czy istnieje stowarzyszenie lub inna organizacja zrzeszająca franczyzobiorców;
 23. okres obowiązywania umowy franczyzowej i warunki jej przedłużenia, jeżeli są przewidziane;
 24. wysokość wszelkich bieżących opłat przypadających do zapłaty przez franczyzobiorcę na rzecz organizatora sieci lub osoby trzeciej przez niego wskazanej, z wyszczególnieniem tytułów zapłaty, a w tym w szczególności bieżące wynagrodzenie organizatora sieci, czynsz za udostępnione do korzystania rzeczy, w tym opłaty z tytułu najmu lokalu i minimalne ubezpieczenie;
 25. określenie, czy organizator sieci może czerpać zyski z podnajmu lokalu franczyzobiorcy (gdy franczyzobiorca podnajmuje lokal od organizatora sieci).

3. Prospekt, o którym mowa w ust. 2, powinno się udostępnić potencjalnemu franczyzobiorcy co najmniej na 14 dni przed:

a) podpisaniem umowy franczyzowej lub umowy przedwstępnej, jeśli taka istnieje, lub

b) zapłatą jakiejkolwiek opłaty na rzecz organizatora sieci lub podmiotu powiązanego.

3. Prospekt, o którym mowa w ust. 2, powinien przedstawiać informacje o sieci franczyzowej przy użyciu języka zrozumiałego dla przeciętnego odbiorcy.

4. Nie powinno się pojawiać w prospekcie, o którym mowa w ust. 2, niepełnych lub nieprawdziwych lub niezweryfikowanych w odpowiedni sposób informacji o korzyściach związanych z przystąpieniem do sieci franczyzowej i o uczestnictwie w niej jak i nie powinno się zatajać związanego z tym ryzyka.

 

Rozdział 3

Obowiązki organizatora sieci franczyzowej po powstaniu stosunku prawnego

 

Art. 10

Nakłady franczyzobiorcy nieprzewidziane w umowie

 

Organizator sieci nie powinien wymagać, aby franczyzobiorca poniósł na swój koszt istotne nakłady, o ile ich rodzaj i wielkość nie zostały określone w umowie, chyba że nie można było przewidzieć potrzeby ponoszenia tych nakładów w normalnym toku rzeczy.

 

Art. 11

Wynagrodzenie wstępne

 

Organizator sieci nie powinien pobierać wynagrodzenia wstępnego w nadmiernej wysokości.

 

Art. 12

Udzielenie pomocy franczyzobiorcy

 

1. Organizator sieci powinien udzielić szczególnej pomocy osobie fizycznej, która nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej, a w tym w szczególności przeszkolić ją w zakresie podstaw ekonomicznych i prawnych jej prowadzenia.

2. Organizator sieci powinien przez cały czas trwania stosunku prawnego powinien udzielać franczyzobiorcy potrzebnego wsparcia.

 

Art. 13

Pisemna forma umowy

 

Umowa franczyzy powinna być zawarta na piśmie.

 

Art. 14

Czas trwania umowy

 

Organizator sieci franczyzowej powinien zapewnić franczyzobiorcy możliwość rozwiązania umowy w rozsądnym czasie.

 

Art. 15

Zakaz narzucania nierynkowych cen

 

Organizator sieci nie powinien zobowiązywać franczyzobiorcy do nabywania towarów i usług od organizatora sieci lub osoby trzeciej za ceny odbiegające od cen rynkowych.

 

Art. 16

Renegocjacje wysokości wynagrodzenia

 

Jeżeli wskutek okoliczności, za które franczyzobiorca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z działalności franczyzowej uległ zmniejszeniu, organizator sieci franczyzowej powinien w dobrej wierze przystąpić do renegocjacji wynagrodzenia organizatora sieci za dany okres gospodarczy.

 

Art. 17

Zabezpieczenie

 

Organizator sieci franczyzowych na zabezpieczenie roszczeń nie powinien przyjmować weksli (ani czeków) na zlecenie, a jedynie weksle (czeki) imienne.

 

Art. 18

Zakaz nadużywania uprawnień

 

Organizator sieci franczyzowych nie powinien zastrzegać kar umownych, odstępnego i innych tego typu ryczałtowo liczonych obciążeń dla franczyzobiorców, w nadmiernych, nieproporcjonalnych wysokościach jak również nie powinien nadużywać tytułu do nakładania kar umownych i innych ryczałtowo liczonych obciążeń dla franczyzobiorców.

 

 

Rozdział 3

Obowiązki franczyzobiorcy przed przystąpieniem do umowy z organizatorem sieci

 

Art. 19

Obowiązek przystąpienia do negocjacji w dobrej wierze

 

Potencjalny franczyzobiorca powinien przystąpić do negocjacji z organizatorem sieci w dobrej wierze. Potencjalny franczyzobiorca nie może podlegać indywidualnemu zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej (np. na mocy orzeczenia sądu karnego, upadłościowego).

 

 

Art. 20

Obowiązek rzetelnego podania informacji

 

Potencjalny franczyzobiorca powinien, na żądanie organizatora sieci, rzetelnie i wyczerpująco udzielić informacji o swojej osobie.

 

Art. 21

Zakaz firmanctwa

 

Osoba formalnie przystępująca do umowy franczyzy nie może prowadzić działalności franczyzowej w rzeczywistości w interesie osoby trzeciej.

 

Rozdział 4

Obowiązki franczyzobiorcy po powstaniu stosunku prawnego

 

Art. 22

Obowiązek lojalności

 

Franczyzobiorca powinien kierować się lojalnością wobec organizatora sieci, jak również powinien mieć w należytym poszanowaniu dobra własności intelektualnej (własności przemysłowej) organizatora sieci.

 

Art. 23

Zakaz konkurencji

 

Franczyzobiorca nie powinien ani bezpośrednio ani nawet pośrednio prowadzić działalności konkurencyjnej wobec organizatora sieci ani w takiej działalności być pomocnym.

 

Art. 24

Obowiązek dbałości o wizerunek organizatora sieci

 

Franczyzobiorca powinien w sposób należyty dbać o wizerunek organizatora sieci, nie powinien w sposób bezprawny naruszać dóbr osobistych organizatora sieci (w tym dobrego imienia), jak również nie powinien, w szczególności w sposób publiczny, przekazywać nieprawdziwych informacji dotyczących organizatora sieci.

 

Art. 25

Obowiązek zachowania tajemnicy

 

Franczyzobiorca powinien zachowywać w ścisłej tajemnicy szczególną koncepcję lub techniki prowadzenia działalności gospodarczej udostępnionej przez organizatora sieci. Obowiązek zachowania tajemnicy powinien dotyczyć oznaczonego okresu czasu po ustaniu stosunku prawnego, na zasadach określonych w umowie.

 

Art. 26

Zakaz jednostronnego przeniesienia praw

 

Franczyzobiorca – o ile strony umowy nie postanowią inaczej - nie powinien bez zgody organizatora sieci przenosić praw z umowy franczyzy na inną osobę, wnieść tytułem wkładu do spółki lub wykonywać ich z nową osobą.

 

Art. 27

Poddanie się kontroli organizatora sieci

 

Franczyzobiorca powinien w każdym czasie poddać się kontroli wykonywanej przez organizatora sieci – samodzielnie lub przez osobę trzecią – a także niezwłocznie udostępniać organizatorowi sieci informacje i dane o jego działalności w takim zakresie, w jakim strony określiły to w umowie.

 

Art. 28

Obowiązek zwrotu przedmiotów organizatora sieci i zakaz korzystania z know-how organizatora sieci

 

Po ustaniu stosunku prawnego franczyzobiorca jest obowiązany do zwrotu przedmiotów otrzymanych od organizatora sieci i nie może korzystać ze szczególnej koncepcji i techniki prowadzenia działalności gospodarczej otrzymanej od organizatora sieci.

 

Art. 29

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku prawnego

 

Franczyzobiorca nie powinien prowadzić działalności konkurencyjnej względem organizatora sieci przez umówiony przez strony okres czasu po ustaniu stosunku prawnego.

 

 

Rozdział 5

Rozwiązywanie sporów

 

 

Art. 30

Mediacja

 

Wszelkie spory wynikające z umowy strony powinny w pierwszej kolejności rozwiązywać w formie mediacji.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017