Jak czytamy w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego pt. Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2018 r. „na koniec I kwartału 2018 r. działalność prowadziły 34 kasy, w porównaniu do końca 2017 r. ich liczba nie zmieniła się, przy czym w maju 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu SKOK Rafineria przez bank krajowy. Dodatkowo należy także odnotować, że na koniec I kwartału 2018 r. w trzech kasach ustanowieni byli zarządcy komisaryczni.” Na koniec roku 2015 działalność prowadziło 48 kas.

 

Funduszami własnymi SKOK są:

 

 • fundusz udziałowy - powstający z wpłat udziałów członkowskich,
 • fundusz zasobowy - powstający z wpłat wpisowego wnoszonego przez członków oraz nadwyżki bilansowej,
 • fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych – utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
 • za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego - zobowiązania z tytułu przejęcia przez SKOK (zobowiązania podporządkowane) środków otrzymanych z funduszu stabilizacyjnego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub innych źródeł, na zasadach ustalonych przepisami prawa,
 • za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, dodatkowa kwota odpowiedzialności członków, w części określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, na zasadach ustalonych przepisami prawa,
 • niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, jako dostępne do sprzedaży,
 • niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych zaklasyfikowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, jako dostępne do sprzedaży.

 

Fundusze własne SKOK pomniejsza się o:

 • stratę z lat ubiegłych,
 • stratę w trakcie zatwierdzania,
 • stratę bieżącego okresu,
 • zaangażowania kapitałowe SKOK w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe, banki zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, kasy, na zasadach ustalonych przepisami prawa,
 • brakującą kwotę odpisów aktualizujących na należności związane z działalnością SKOK, rozumianą jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem odpisów aktualizujących SKOK,
 • niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży,
 • niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży,
 • inne pomniejszenia funduszy własnych SKOK określone zgodnie z przepisami prawa.

 

SKOK tworzy fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy, powstający z wkładów członkowskich, oraz gromadzonych przez członków oszczędności. Źródłem finansowania działalności SKOK są depozyty ich członków.

 

Nadwyżka bilansowa zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowego lub uzupełnienie udziałów uprzednio przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

 

Straty bilansowe SKOK pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego.

 

Jeżeli SKOK realizuje program postępowania naprawczego, to strata bilansowa SKOK pokrywana jest w terminie i na zasadach określonych w tym programie.

 

Gdyby fundusze własne SKOK nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niż to przewiduje Statut Kasy.

 

Odpowiedzialność członków za straty powstałe w SKOK – o ile statut tak stanowi - jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. Postanowienie o tej treści w statucie SKOK nie jest samoistnym źródłem zobowiązania. Zgodnie postanowieniami statutów SKOK żądanie pokrycia straty powinno być podparte wcześniejszą zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Zachęcam do odwiedzenia wcześniejszych wpisów dotyczących odpowiedzialności członków SKOK:

 

https://adamusrafal.pl/kiedy-syndyk-skok-moze-a-kiedy-nie-moze-dochodzicod-czlonkow-skok

 

https://adamusrafal.pl/czy-syndyk-skok-moze-zadecydowac-o-obowiazkupokrycia-straty-bilansowej-przez-czlonka-skok

 

https://adamusrafal.pl/czy-czlonek-skok-odpowiada-w-podwojnej-wysokosci-za-strate-bilansowa-po-ogloszeniu-upadlosci-skok

 

https://adamusrafal.pl/czlonkowie-upadlej-skok-nie-odpowiadaja-wobec-jej-wierzycieli

 

https://adamusrafal.pl/dlaczego-syndyk-nie-moze-zadac-od-czlonkow-skok-pokrycia-strat-bilansowych

 

https://adamusrafal.pl/niesluszne-zadania-syndykow-wobec-czlonkow-skok-w-upadlosci

 

https://adamusrafal.pl/rola-sedziego---komisarza-w-sprawie-zadan-syndykow-wzgledemczlonkow-skok

Blog

18 marca 2019
Czy syndyk SKOK dochodzący tzw. podwójnej odpowiedzialności
za straty powinien mieć zgodę Komisji Nadzoru Finansowego?