Czy dziennikarze sportowi komentujący mecze ligowe mogą manifestować swoje sympatie i antypatie do poszczególnych klubów sportowych?

 

Dziennikarstwo – jako szczególny warsztat pracy, wiążący się z wyjątkową odpowiedzialnością za słowo - podlega regulacji normatywnej i regulacji kodeksów deontologicznych.

 

Z niektórych przekazów z wydarzeń sportowych widać, że są kluby sportowe dzielą się na lubiane przez dziennikarzy i te drugie ...

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pr. pr. prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. W myśl art. 12. pr.pr. dziennikarz zobowiązany jest zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu informacji.

 

Dziennikarz sportowy powinien zachować absolutny obiektywizm. Piłka nożna rodzi olbrzymie emocje, a kibic oczekuje od sprawozdawcy sportowego „czystego” przekazu informacyjnego. O ile teza powyższa wynika wprost z interpretacji prawa prasowego to oczywiście wzmacnia ją analiza regulacji etycznych.

 

Stosownie do Karty Etyki Mediów „Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy, szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, przyjmują tę kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami:

 

 

ZASADĄ PRAWDY – co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumienne i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonują sprostowania.

 

ZASADĄ OBIEKTYWIZMU – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia.

 

ZASADĄ ODDZIELENIA INFORMACJI OD KOMENTARZA – co znaczy, że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnienie faktów od opinii i poglądów.

 

ZASADĄ UCZCIWOŚCI – to znaczy działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z przekonaniami.

 

ZASADĄ SZACUNKU I TOLERANCJI – czyli poszanowania ludzkiej godności, praw, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.

 

ZASADĄ PIERWSZEŃSTWA DOBRA ODBIORCY – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów i słuchaczy są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.

 

ZASADĄ WOLNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI – co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje. Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec.”

 

Niedopuszczalne jest zatem – przy relacjach z wydarzeń sportowych - faworyzowanie jednego klubu sportowego.

Blog

17 lutego 2019
Czy sprawozdawca sportowy może faworyzować jeden 
klub piłkarski?