Czy akcjonariusze – założyciele spółki akcyjnej, którzy posiadają akcje uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, iż na jedną akcję przypada 5 głosów, – wobec treści art. 352 k.s.h. – nadal zachowują swoje uprawnienia?

 

Tytułem wstępu przypomnieć należy, iż przepis art. 358 K.h. dozwalał na takie uprzywilejowanie akcji, iż na jedną akcję mogło przypadać nawet pięć głosów.

Natomiast przepisy Kodeksu spółek handlowych z dniem 1.01.2001r. wprowadziły odmienną regulację co do tzw. przywilejów głosowych z akcji, dozwalając aby na jedną akcję przypadały nie więcej niż dwa głosy (art. 352 k.s.h.).

 

Odpowiedzi na postawione powyżej pytanie należy poszukiwać w uregulowaniach intertemporalnych, t.j. w art. 613 k.s.h., w brzmieniu: „§ 1. Uprawnienia (...) akcjonariuszy spółek handlowych, nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy pozostają w mocy. § 2 Treść uprawnień, o których mowa w § 1, podlega przepisom dotychczasowym”.

 

Z powyższej regulacji prawnej należy wyciągnąć następujące wnioski.

 

Po pierwsze, art. 613 gwarantuje tzw. ochronę praw nabytych, co oznacza, iż uprawnienia z akcji wielogłosowych, nabyte przed dniem 1.01.2001r. pozostają w mocy. W konsekwencji, akcjonariusz, który nabył owe uprawnienia przed wskazanym terminem nadal zachowuje prawo do 5 głosów z jednej akcji.

Tak np. : A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom II, Zakamycze 2002, s. 265 – 266, 1204, , S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, A. Szumanski, Kodeks spólek handlowych, t. IV, Warszawa 2004r, s. 1370 i n. P. Pinior, w: J. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, P. Pinior, P. Urbańczyk, Kodeks spólek handlowych. Komentarz. Oczecnictwo. 2 wyd., Warszawa 2003r., s. 1552

 

Po drugie, treść uprawnień z akcji wielogłosowych podlega przepisom dotychczasowym, t.j. regulacji Kodeksu handlowego. Od tej zasady wyjątek wprowadza § 3 art. 613 k.s.h., który stanowi, iż do zmiany treści uprawnień akcjonariuszy dokonanych po 1.01.2001r. stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. W praktyce oznacza to, iż gdyby miało dojść do zmiany treści uprawnień nabytych przez 1.01.2001r., polegającej na zmianie uprzywilejowania głosowego, to możliwe jest, w wyniku takiej zmiany, uprzywilejowanie tylko i wyłącznie do dwóch głosów z jednej akcji.

 

 

 

ed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer ultrices posuere cubilia Curae

 

Blog

10 grudnia 2018
Czy nadal pięć głosów z jednej akcji?