Czy można umorzyć upadłość konsumencką dlatego, 
że upadły nie przedstawił informacji o śmieciowym aktywie?
30 stycznia 2020

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Rozstrzygnięcie Sądu polegające na umorzeniu postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej w związku z nieprzedstawieniem we wniosku upadłościowym informacji o widniejących, na dzień zgłaszania wniosku adnotacjach o uczestnictwie w spółce komandytowej w charakterze komandytariusza i posiadanych udziałach w spółce z o.o. stanowi naruszenie art. 49110 p.u.

 

Upadły podnosił, że nie miał wiedzy, że był wspólnikiem w tych spółkach po ogłoszeniu upadłości. Zarówno komandytariusz jak i wspólnik spółki z o.o. nie prowadzą spraw spółki. Upadły nie angażował się w życie tych spółek. Upadły udziały w spółce z o.o. nabył powierniczo na zlecenie swojego ojca. Upadły zawarł – przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - umowy zmierzające do przeniesienia praw i obowiązków w spółce komandytowej i udziału w spółce z o.o. na osoby trzecie. Umowy te zostały zawarte w zwykłej formie pisemnej. Przy czym nie doszło do wykreślenia z rejestru sądowego informacji o statusie upadłego jako wspólnika spółki z o.o. natomiast w toku postępowania upadłościowego doszło do wykreślenia z rejestru wpisu dotyczącego uczestnictwa w spółce komandytowej.

 

Upadły podnosił, że spółki nigdy nie wypłacały dywidendy, udziały w spółce nie miały jakiejkolwiek wartości rynkowej.

 

Upadły nie ma wykształcenia wyższego – pracuje fizycznie, upadły nie ma również żadnego doświadczenia ekonomiczno - prawniczego.

 

Sąd upadłościowy zarzucił upadłemu, że ten :

 • dopuścił się niedbalstwa prawnego dotyczących jego obowiązków w spółkach;
 • nie doprowadził do wykreślenia udziałów w spółce z o.o. z rejestru sądowego
 • były niezgodności w wyjaśnieniach upadłego odnośnie tego czy umowa powiernicza nabycia udziałów była odpłatna czy nie

 

W konsekwencji Sąd upadłościowy stwierdził, że upadły nie wskazał i nie wydał całego majątku syndykowi. „Zdaniem Sądu uchybienia upadłego są istotne, bowiem bez przekazania syndykowi pełnej wiedzy o swoim majątku i bez udzielenia mu przez upadłego pełnych wyjaśnień i informacji, prawidłowe prowadzenie postępowania upadłościowego jest niemożliwe”.

 

Rozstrzygnięcie Sądu upadłościowego jest krzywdzące dla upadłego i nie buduje społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

 

Celem postępowania upadłościowego wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest oddłużenie osób fizycznych. Sąd upadłościowy powinien dążyć do realizacji tego celu.

 

Upadły twierdził, że nie wiedział, że po ogłoszeniu upadłości był ujawniony w rejestrze jako wspólnik spółek prawa handlowego, a niewiedza ta była usprawiedliwiona albowiem:

 • upadły nie ma wykształcenia wyższego prawniczego, nie jest z zawodu menedżerem, jego zaangażowanie w spółki było przypadkowe, a nie stałe;
 • w związku z zaangażowaniem w spółkach upadły nie otrzymywał dywidendy, udziały w spółce z o.o. jak i ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej nie miały wartości rynkowej, a zatem mogły być nietraktowane w kategoriach „majątku”;
 • upadły przed złożeniem wniosku upadłościowego zawarł umowy zbycia aktywów w spółkach, a zatem z usprawiedliwionych przyczyn mógł uważać, że skutecznie wyzbył się prawa ich własności;
 • upadły mógł nie wiedzieć, że do zbycia udziałów w spółce z o.o. nie wystarczy umowa w zwykłej formie pisemnej.

 

Upadły nie naruszył zatem obowiązku przedstawienia informacji syndykowi albowiem nie miał informacji.

 

Wbrew stanowisku Sądu upadłościowego :

 

 • upadły jako komandytariusz w spółce komandytowej i wspólnik w spółce z o.o. mógł był się zachowywać w sposób całkowicie bierny, albowiem nie ma obowiązków korporacyjnych w spółkach handlowych; są tylko uprawnienia korporacyjne i prawa i obowiązki majątkowe;
 • upadły z pozycji byłego komandytariusza w spółce komandytowej i wspólnika w spółce z o.o. nie miał legitymacji do inicjowania postępowania rejestrowego;
 • wykreślenie wpisu w rejestrze sądowym o posiadanych udziałach w spółce z o.o. czy o pozycji komandytariusza nie jest o tyle istotne, że ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny;
 • jeżeli upadły przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką zawarł nieskuteczną umowę zbycia udziałów w spółce z o.o. w zwykłej formie pisemnej, to nie mógł doprowadzić do wykreślenia z rejestru sądowego wpisu dotyczącego posiadania przez niego udziałów po ogłoszeniu upadłości, gdyż dysponowanie udziałami w spółce z o.o. po ogłoszeniu upadłości pozostawało w dyspozycji syndyka, a nie upadłego .

 

„Zdaniem Sądu uchybienia upadłego są istotne, bowiem bez przekazania syndykowi pełnej wiedzy o swoim majątku i bez udzielenia mu przez upadłego pełnych wyjaśnień i informacji, prawidłowe prowadzenie postępowania upadłościowego jest niemożliwe”.

 

 • Jak wyjaśniono upadły nie miał wiedzy o swoich aktywach w spółkach handlowych.
 • Syndyk powziął wiedzę o udziałach upadłego w spółce z o.o. – powinien był zatem przystąpić do ich likwidacji, skoro upadły nie zbył ich skutecznie przed upadłością. Nie można było oczekiwać od upadłego, że doprowadzi on do wykreślenia z rejestru wpisu o takich udziałach, skoro a) upadły nie mógł dysponować udziałami w spółce z o.o. po ogłoszeniu upadłości, b) syndyk – wbrew swoim ustawowym obowiązkom – był bezczynny, c) upadły nie ma legitymacji czynnej w sprawach rejestrowych spółki z o.o.
 • Aktywa upadłego w spółkach były śmieciowe. Upadły nie zataił celowo informacji o aktywach, które mogłyby posłużyć zaspokojeniu wierzycieli. Upadły w gruncie rzeczy nie podał informacji o charakterze statystycznym. Czy faktycznie niemożliwe jest prawidłowe prowadzenie postępowania upadłościowego w takiej sytuacji? Czy można umorzyć postępowanie pełniące istotne cele społeczne (oddłużenie) dlatego, że upadły nie podał informacji o niezbywalnym aktywie, które zapewne powinno zostać wyłączone z masy upadłości aby zapewnić prawidłowy przebieg postępowania? Czy upadłość konsumencka nie powinna być prowadzona z poszanowaniem zasady proporcjonalności?

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017