Czy niektórych wierzycieli układowych, np. z uwagi na ich likwidację, można spłacić wcześniej oraz czy taką wcześniejszą zapłatę rat układowych można wykonać płacąc mniejsza sumę , potrącając tzw. dyskonto?

 

Jak się wydaje, nie należy spłacać wierzycieli wybiórczo przed upływem terminu płatności rat wynikających z układu.

 

 

Z istoty upadłości układowej czy postępowania restrukturyzacyjnego jako postępowania zbiorowego wynika nakaz równego traktowania wierzycieli.

 

Zasada równego traktowania wierzycieli expresis verbis została wyrażona przy okazji formułowania propozycji układowych. Faktyczne wcześniejsze spłacenie niektórych wierzycieli naruszałoby konstrukcję propozycji układowych.

 

Przyczyną uchylenia układu jest okoliczność, że upadły/dłużnik nie wykonuje postanowień układu. Jeżeli układ przewiduje spłatę wierzycieli w ratach, to niewykonywanie układu może polegać na udzieleniu szczególnych korzyści wybranemu wierzycielowi.

 

Pogląd powyższy wspiera wykładnia historyczna. Zgodnie z obecnie nie obowiązującą regulacją art. 76 prawa układowego z 1934r. „jeżeli dłużnik udzielił niektórym wierzycielom korzyści większych, niż przewidziane w układzie, każdy wierzyciel w ciągu dwóch lat od daty prawomocnego zatwierdzenia układu może w drodze powództwa żądać solidarnie od dłużnika i wierzyciela, który osiągnął niedozwoloną korzyść, uiszczenia sumy, o jaką w układzie zmniejszona została wierzytelność żądającego. Wierzyciel, który osiągnął niedozwoloną korzyść, odpowiada tylko do wysokości tej korzyści.”

 

Wierzyciel w likwidacji, który zakończy swoją działalność przed przewidywanym terminem wykonania układu, może dokonać zbycia wierzytelności układowej i w ten sposób spieniężyć swoje aktywa.

 

Blog

27 grudnia 2018
Czy można spłacać układ przed terminami płatności?