Czy mecze Ekstraklasy obejrzy 13 milionów kibioców?
14 grudnia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Na kibiców piłkarskich w każdym sezonie ligowym czeka ponad trzynaście milionów miejsc na stadionach.

 

 

Piłka nożna to nie tylko najpopularniejsza dyscyplina sportu. To obecnie także lukratywny show–biznes. Popularność czołowych piłkarzy porównywalna jest z popularnością hollywoodzkich gwiazd filmowych. Tam gdzie jest show-biznes tam są także i pieniądze. Im większe widowisko tym większe pieniądze i im większe pieniądze tym większe widowisko. Rodzi to oczywiste pytania ile jest w tym wszystkim prawdziwego sportu, gdzie jest granica transferowego szaleństwa i jak mocno muszą zaskakiwać rosnące wynagrodzenia piłkarzy. Niemniej show must go on.

 

Wiodące kluby piłkarskie jak gąbka chłoną pieniądze z tytułu praw audiowizualnych, reklamy, sponsoringu, merchandisingu, itp. W 2018 roku Real Madryt miał przychody na poziomie 750 mln euro, FC Barcelona odnotowała przychody na poziomie 690 mln euro, Bayern Monachium raportował 629 mln euro a Liverpool 513 mln euro. Popularność tych klubów wykracza daleko poza granice miast, które są ich siedzibą. Przekracza granice państw, a nawet granice kontynentu. Nowym obiecującym rynkiem dla piłkarskiego biznesu jest Azja. Przychody wiodących klubów piłkarskich oparte o występy 11 piłkarzy przewyższają przychody koncernów zatrudniających wiele tysięcy pracowników. Przychody z roku na rok wykazują tendencję rosnącą.

 

Postępująca komercjalizacja sportu niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Jedną z nich jest zjawisko monopolizacji rekrutacji sportowców : tylko najbogatsze kluby może być stać na najlepszych piłkarzy. Górne miejsca w tabeli rozgrywek mogą być przedmiotem roszad w ramach oligopolu najbogatszych klubów.

 

Polska piłka nie jest samotną wyspą. Nie uniknie globalnych trendów niezależnie od tego czy są one dobre czy złe. Na tle potencjału finansowego wiodących klubów europejskich cała polska liga wypada słabo. W roku 2018 (w spółkach sportowych rok obrotowy nie jest najczęściej rokiem kalendarzowym ale jest powiązany z terminarzem rozgrywek) przychody wszystkich 16 klubów polskiej Ekstraklasy wyniosły ok. 528 mln złotych (124 mln euro). Przy czym przychody te nie rozkładały się na kluby równomiernie. Legia Warszawa odnotowała tu wynik 100,2 mln euro. Drugie i trzecie miejsce w tym rankingu przypadło Lechowi Poznań i Lechii Gdańsk z rezultatem odpowiednio 57,1 mln zł i 48,3 mln zł. Mistrz Polski Piast Gliwice miał jedynie 25 mln przychodu. Polskie kluby nie mają fan-clubów w innych państwach, a ich wpływ na środowisko kibicowskie jest bardzo lokalny.

 

Czy polskie kluby mogą skopiować sukcesy europejskich liderów? Dobry show -biznes wymaga współistnienia trzech powiązanych ze sobą czynników: gwiazd tworzących udane widowisko, dużych pieniędzy, jak najszerszej grupy odbiorców widowiska. W polskiej rzeczywistości nie jest niestety z tym najlepiej. Rodzime talenty piłkarskie są niemal natychmiast po swoim objawieniu odławiane do bogatszych lig, które oferują nie tylko lepsze finanse ale i lepsze możliwości rozwoju. Z kolei światowe i europejskie gwiazdy piłki omijają polskie kluby, których nie stać na wypłacanie kominowych wynagrodzeń. Polskie kluby co prawda chętnie rekrutują cudzoziemskich piłkarzy ale wyłącznie z dalszego szeregu. To wszystko przekłada się na jakość widowiska sportowego. Poziom rozgrywek ma z kolei wpływ na ilość odbiorców widowiska. Z ekonomicznego punktu widzenia kibice to rynek klubów piłkarskich dla sprzedaży biletów meczowych i gadżetów klubowych. Kibice to także grupa docelowa sponsorów klubów piłkarskich i reklamodawców. Tymczasem nie jest najlepiej z frekwencją na stadionach Ekstraklasy. W wielu wypadkach jest ona zła lub bardzo zła. Z danych opublikowanych przez Ekstrastats wynika, że w sezonie 2018//2019 zamknęła się ona sumą 2 610 002 biletów. Tymczasem stadiony mogły przyjąć 13 116 907 kibiców.

 

Chcemy w Polsce dobrego widowiska piłkarskiego na jak najwyższym poziomie? Paradoksalnie zależy to także od nas. Chodźmy regularnie na mecze piłkarskie. Pierwsza kolejka rundy zasadniczej 2019/2020 rusza już 20 lipca. Ceny biletów nie są przesadnie wysokie. Ekscesy chuligańskie należą do rzadkości, a na stadionie i poza nim jest bezpiecznie. Atmosfera stadionu to naprawdę olbrzymie emocje. Nie są one do odtworzenia w domu przed telewizorem.

 

Budowanie powszechnej kultury kibicowania jest bezpośrednią drogą do tego aby polska piłka była coraz lepsza i coraz bardziej widowiskowa. Piłkarze nie grają dla samych siebie. Liczba kibiców i trwałość ich wsparcia dla drużyny ma zapewne swój wpływ na wyniki sportowe. Rezultat sportowy to nie tylko wynik wysiłku fizycznego ale i dobrej dyspozycji mentalnej zawodników. Doping trybun nie bez kozery określa się mianem 12 zawodnika. Jeżeli będzie nas więcej na stadionach wówczas bezpośrednio i pośrednio wzrosną finanse klubów. To w perspektywie powinno przełożyć się na kontraktowanie coraz lepszych zawodników, a w konsekwencji na jakość widowiska. Hiszpanie, Niemcy, Anglicy, Włosi potrafią szczelnie zapełnić swoje stadiony w czasie ligowych rozgrywek. W czym my jesteśmy gorsi od nich?

 

Jeszcze jedno. Sport rzecz jasna potrzebuje finansowania. Tak już jest, że dobrzy piłkarze kosztują duże pieniądze. Specjalista zawsze jest w cenie. Niemniej na boisku ostatecznie walczą ludzie. W piłce nożnej wszystko jest możliwe. Gdyby wynik sportowy zależał tylko od pieniędzy sport nie byłby sportem a tylko licytacją.

 

W sezonie 2019/2020 na kibiców Ekstraklasy teoretycznie czeka ponad 13 mln miejsc. Ile z nich zostanie zajętych? Niestety dane roku 2019 nie napawają optymizmem.

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017