Czy komornik może pominąć przy egzekucji z gruntu wartość złoża stanowiącego część składową nieruchomości?
15 października 2020

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Wycena nieruchomości nie jest dowolna i podlega przyjętym przepisom normatywnym, w tym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, a to par. 47 "Przy określaniu wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin stanowiących części składowe nieruchomości jej wartość określa się z uwzględnieniem wartości złoża”.

 

 

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. Zdaniem Sądu I instancji w dniu wyceny wartość złoża nie miała jakiegokolwiek znaczenia; była bez wartości rynkowej.

 

Przepis art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami odnosi się do „kwoty jaką można uzyskać w dniu sprzedaży”. Nie oznacza to, że można całkowicie pominąć wartość złoża, które – z uwagi na aktualne prawo miejscowe – nie może być eksploatowane w dniu wyceny. Złoże które z uwagi na usuwalne przeszkody nie może być eksploatowane ma określoną wartość na dzień wyceny, zapewne inną niż złoże, które na dzień wyceny może być eksploatowane. Niemniej nie ma podstaw do pominięcia wartości złoża w ogóle.

 

Teza, że „kwota jaką można uzyskać w dniu sprzedaży” za złoże które na dzień wyceny fizycznie istnieje ale jedynie nie może być eksploatowane, z uwagi na odwracalne przeszkody, to 0 zł jest dotknięta błędem logicznym. Jeżeli właściciel dzieła sztuki nie może go wywozić za granicę jak również musi go udostępniać publicznie – tzn. nie może wykonywać w pełni wszystkich tradycyjnych atrybutów prawa własności, to wcale nie znaczy, że dzieło sztuki jest warte 0 zł. Dlaczego „kwota jaką można uzyskać w dniu sprzedaży” nie może odnosić się do wartości złoża, które mogłoby być eksploatowane dopiero w przyszłości? Gdyby przedmiotem zajęcia były np. derywaty opiewające na milionowe kwoty, to też zostałyby one wycenione na 0 zł? Jak syndyk wyceniłby w takim wypadku wartość kaucji zapadalnych za kilka lat? Powtórzyć należy, że teza :”skoro w dniu wyceny nie mogę eksploatować kopalin to ich wartość rynkowa wynosi 0 zł” jest z gruntu fałszywa.

 

Przy określaniu wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin stanowiących części składowe nieruchomości jej wartość obligatoryjnie określa się z uwzględnieniem wartości złoża. Nie ma podstaw do odstąpienia od wyceny. Taką zasadę statuuje § 47 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Przepisy nie przewidują tu jakichkolwiek wyjątków. Należy uznać, że gdyby ustawodawca chciał ograniczyć prawo własności w taki sposób, że brak możliwości korzystania z jednego atrybutów prawa własności (ius fruendi), która nie ma charakteru nieodwracalnego, oznacza pominięcie przy wycenie wartości całej części składowej:

 • po pierwsze, byłoby to sprzeczne z Konstytucją;
 • po drugie, abstrahując od niedopuszczalności takiego przepisu prawa, wymagałoby rangi ustawy;
 • po trzecie, nawet jako oczywiście ułomne rozwiązanie prawne wymagałoby wyraźnej regulacji;

 

Przepisy właściwe dla wyceny nieruchomości w której granicach znajduje się złoże w żadnym swoim fragmencie nie uzależniają wartości nieruchomości wyłącznie od możliwości eksploatacji ale od faktu istnienia złoża.

 

Nieruchomość może być wyceniana za pomocą różnych metod wyceny: metody majątkowej, dochodowej, porównawczej. W konsekwencji możliwa do przyjęcia metoda wyceny pozwala na poprawne uwzględnienie w treści opisu i oszacowania okoliczności, że na dzień wyceny eksploatacja złoża nie jest prawnie dopuszczalna.

 

Skoro złoże faktycznie istnieje, jego udokumentowanie jest poza wszelkim sporem, to uwzględnienie okoliczności, że jest ono częścią składową nieruchomości – w ramach metody majątkowej – nie prowadzi bynajmniej do ustalenia „hipotetycznej” czy „przyszłościowej” wartości nieruchomości.

 

Kwestia dopuszczalności eksploatacji złoża miałaby znaczenie przy określaniu wartości nieruchomości dla ustalenia wynagrodzenia za uzyskanie prawa do władania nieruchomością, niezbędnego do eksploatacji złoża kopalin. W takim to bowiem przypadku określa się wartość nieruchomości według stanu nieruchomości przed eksploatacją złoża oraz według przewidywanego stanu nieruchomości po zakończeniu eksploatacji złoża, przyjmując ceny na dzień sporządzenia operatu szacunkowego.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego nie stanowi jednak podstawy dla pominięcia wartości złoża, które nie może być eksploatowane na dzień wyceny. Możliwość eksploatacji złoża jest kategorią zmienną w czasie. Jeżeli zachodzi przejściowy brak możliwości eksploatacji złoża, to nie znaczy, że to złoże może być pominięte przy wycenie.

 

Nie można przecież przyjąć, że w przypadku sprzedaży przymusowej gruntu zabudowanego, w oparciu o pozwolenie na budowę, budynkiem, który nie ma ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, wycena nieruchomości nie może określać wartości budynku, tylko samą wartość gruntu.

 

Atrybutami prawa własności są nie tylko ius fruendi ale także np. ius disponendi czy ius possidendi. Nabywca nieruchomości, której częścią składową jest złoże, będzie ograniczony w wykonywaniu tylko niektórych atrybutów prawa własności (ius fruendi) względem części składowych nieruchomości jakim jest złoże. Okoliczność, że nabywcy będą przysługiwały inne atrybuty prawa własności względem złoża niż ius fruendi już w dniu sprzedaży powinna mieć oczywiste przełożenie na wycenę biegłego.

 

Ewentualna przeszkoda w wydobyciu złoża, na dzień wyceny, nie oznacza, że można całkowicie pominąć jego wartość albo, że złoża nie ma.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017