Przepis art. 26 ust. 3 u.SKOK znajduje się w rozdziale 4 ustawy zatytułowanym „Gospodarka finansowa kas.” Zagadnienie gospodarki finansowej kasy należy do tzw. sfery stosunków wewnętrznych (pro foro interno). Odpowiedzialność członka kasy za straty jest wewnętrzną relacją między kasą a jej członkiem. Czym innym jest problematyka odpowiedzialności jednostki organizacyjnej i ewentualnie innych osób wobec wierzycieli tej jednostki za jej zobowiązania. Nie można tych sfer ze sobą utożsamiać.

 

Przepis art. 26 ust. 3 o. SKOK (lex specialis) należy odczytywać w kontekście art. 19 § 2 pr. spół. (lex generali), zgodnie z którym członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 u. SKOK w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego kasy są obowiązane posiadać fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 1 u. SKOK do funduszy własnych kasy należy fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich.[1]

 

Każdy członek kasy obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalną wysokość udziału członkowskiego określa statut (art. 13 u. SKOK).

 

Każdy członek kasy jest obowiązany wpłacić wkład członkowski w celu korzystania przez spółdzielnię (art. 12 ust. 1 u. SKOK). Wkład członkowski jest oprocentowany, jeżeli statut tak stanowi. Zasady ustalania wysokości oprocentowania wkładu członkowskiego i jego zmiany określa statut (art. 12 ust. 2 u. SKOK).

 

Wkład członkowski nie może być wypłacony przed ustaniem członkostwa. Nie dotyczy to kwot przewyższających obowiązkową wysokość wkładu członkowskiego (art. 12 ust. 4 u. SKOK). Ponadto kasa może potrącić z wkładu członkowskiego i oszczędności wymagalną kwotę pożyczki, kredytu albo ich rat (art. 27 u. SKOK).

 

Przepis art. 26 ust. 3 u.o SKOK nie ma zastosowania do sytuacji SKOK w upadłości gdyż wówczas SKOK nie prowadzi swojej statutowej działalności.

 

W spółce z o.o.  strata bilansowa może być pokrywana z dopłat (art. 179 k.s.h). Niemniej  już samo otwarcie likwidacji spółki z o.o. wyklucza wnoszenie dopłat bez zgody wszystkich wspólników. Zgodnie z art, 275 § 3 k.s.h. w okresie likwidacji dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą wszystkich wspólników.


[1] Por. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających zgodnie z którym „każdy członek banku spółdzielczego obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalną wysokość udziału członkowskiego określa statut. Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji lub poręczenia może być uwarunkowane w statucie banku koniecznością zadeklarowania i wpłacenia przez kredytobiorcę, pożyczkobiorcę, osobę, której ma być udzielone poręczenie lub gwarancja, co najmniej jednego udziału w tym banku.”

 

Blog

25 lutego 2019
Czy członek SKOK odpowiada w podwójnej wysokości 
za stratę bilansową po ogłoszeniu upadłości SKOK?