1. Cesja wierzytelności polega na tym, że w stosunku do konkretnego dłużnika (debitor cessus), konkretny wierzyciel (cedent) może zbyć wierzytelność na rzecz konkretnej osoby trzeciej (cesjonariusz).
  2. Cesja wierzytelności jest zatem wyłączną relacją pomiędzy trzema stronami (osobami) cedentem, cesjonariuszem, dłużnikiem cedowanej wierzytelności.
  3. Jeżeli zatem wierzyciel zbył wierzytelność nabywcy, nabywca ma tytuł prawny jedynie względem dłużnika.
  4. Członek zarządu dłużnika nie jest tożsamy z dłużnikiem. W odniesieniu do dokonywanej cesji pozostaje „osobą czwartą”.
  5. Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. „wierzyciel może bez zgody dłużnika” dokonać cesji. Ale może też być w konkretnej relacji tak, że dłużnik może zablokować cesję (pactum de non cedendo). Członek zarządu dłużnika nie może w swoim imieniu zablokować cesji wierzytelności w stosunku do dłużnika. Może uczynić to dłużnik, który – o ile jest osobą prawną - to działa przez swoje organy.
  6. Przepis art. 509 k.c. nie zawiera sformułowania „Wierzyciel może bez zgody dłużnika lub członka jego zarządu, o ile dłużnik jest osobą prawną” dokonać cesji. Członek zarządu jest „osobą czwartą”.
  7. Wierzytelność wierzyciela wobec członka zarządu dłużnika: (a) wykracza poza relację, o której mowa w art. 509 k.c., (b) nie jest tożsama z wierzytelnością w stosunku do dłużnik, (c) może być przedmiotem samodzielnego obrotu.
  8. Sformułowanie § 2 art. 509 k.c. w brzmieniu: „Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki”. dotyczy praw w relacji cedent – dłużnik cedowanej wierzytelności, a nie praw w relacji cedent – osoba czwarta.

 

Blog

30 maja 2021
Czy cesja wierzytelności w stosunku do spółki z o.o. przenosi 
wierzytelność z art. 299 k.s.h. względem członka zarządu tej spółki?