Członkowie zarządu EZIG.
04 lutego 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozp.o EZIG zarządcy stanowią jeden z obligatoryjnych organów zgrupowania. W zgrupowaniu można powołać tylko jednego zarządcę lub większą ich liczbę. Liczba zarządców jest dowolna. W praktyce o ich liczbie powinny decydować względy operatywności. Liczba zarządców może być parzysta jak i nieparzysta, może być ona większa niż liczba członków zgrupowania. Powołanie osoby lub osób sprawujących zarząd, termin zakończenia sprawowania ich funkcji, ich nazwiska a także inne dane osobowe wymagane przez właściwe prawo krajowe podlega wpisowi do właściwego rejestru. Wpisowi do rejestru podlegają również zasady reprezentacji. (art. 7 lit. „d”)

 

Zarządcy, po pierwsze, prowadzą sprawy zgrupowania w stosunku wewnętrznym i, po drugie, reprezentują zgrupowanie na zewnątrz.

 

Kompetencje dla zarządców mogą wynikać z:

  1. rozporządzenia
  2. umowy o ustanowieniu zgrupowania
  3. przepisów prawa krajowego
  4. uchwał członków zgrupowania

W związku z kompetencjami zarządców można mówić o dokonywanych przez zarządców: czynnościach prawnych, czynnościach procesowych (w postępowaniu przed sądem i innymi organami), tzw. czynnościach organizacyjnych.

 

Zarządcą zgrupowania może być osoba fizyczna. Dopuszczalność powołania na zarządcę zgrupowania osoby prawnej uzależniona jest od postanowień właściwego prawa krajowego, o czym będzie mowa poniżej.

 

Zarządcami mogą być członkowie zgrupowania albo osoby spoza tego grona. W świetle przepisów rozporządzenia zarządca zgrupowania może pochodzić z innego państwa niż członkowie zgrupowania, a nawet spoza terytorium Wspólnoty. W płaszczyźnie regulacji rozporządzenia nie ma znaczenia obywatelstwo czy narodowość zarządcy. Należy jednak w tym miejscu podnieść, iż w odniesieniu do zgrupowań z siedzibą zarejestrowaną w Szwecji zarządca winien mieć domicyl w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że otrzyma on stosowne zwolnienie z takiego wymogu przez odpowiednie władze. W przypadku gdy zarządcą zgrupowania jest osoba, która nie posiada domicylu w Szwecji, zgrupowanie, dla niektórych czynności, winno wyznaczyć osobę posiadającą domicyl w Szwecji.

 

Zarządcą nie może być osoba, która z mocy właściwego dla niej prawa lub z mocy prawa krajowego, w którym zgrupowanie ma swoją siedzibę, lub zgodnie z orzeczeniem sądowym lub administracyjnym wydawanym lub uznawanym w państwie członkowskim nie może być członkiem wykonawczych lub zarządzających organów spółki, nie może zarządzać przedsięwzięciami lub działać w charakterze zarządcy EZIG (art. 19 ust.1). Kontynuując w tym miejscu posługiwanie się przykładem uregulowań szwedzkich wspomnieć należy, iż zarządcą w zgrupowaniu z siedzibą zarejestrowaną w Szwecji nie może być nieletni, upadły, osoba dla której ustanowiono kuratora, osoba w stosunku do której na mocy przepisów prawa szwedzkiego zakazano prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przepis art. 19 ust. 2 dozwala się, aby państwo członkowskie, w odniesieniu do zgrupowań zarejestrowanych w rejestrze podlegającym prawu tego państwa, przewidziało, iż zarządcą może być osoba prawna. Z możliwości tej korzystały m.in. Francja, Wielka Brytania, Włochy Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Polska. Zob. I.Hykawy [w :] Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze. pod red. M. Safjana, Warszawa 2002r., s. 311. Co do koncepcji pełnienia funkcji członka organu osoby prawnej przez inną osobę prawną, m.in. ze wskazaniem na regulacje prawa francuskiego, zob. np. E.Płonka, Osoba prawna jako członek zarządu spółki kapitałowej, Państwo i Prawo z 1991r., nr 5, s. 61 i n. K.Bilewska, Udział osób prawnych w organach spółek kapitałowych, Prawo Unii Europejskiej z 2004r., Nr 7 –8.

 

 

Osoba prawna, która zostanie wybrana zarządcą powinna wskazać jedną lub więcej osób fizycznych, których dane zostaną zgłoszone do rejestru, zgodnie z art. 7 lit. „d”. Przepis art. 19 ust. 2 in medio nakłada na państwa, które umożliwią piastowanie funkcji zarządcy w zgrupowaniu osobom prawnym, obowiązek zapewnienia aby odpowiedzialność reprezentantów osób prawnych była taka, jakby osoby te były zarządcami zgrupowania. Nadto ograniczenia dotyczące zarządców, o których mowa w art. 19 ust. 1 winny znaleźć odpowiednie zastosowanie do reprezentantów osób prawnych (art. 19 ust. 2 in fine).

 

Możliwość powołania EZIG na zarządcę innego EZIG blokuje w zasadzie regulacja art. 3 ust. 2 lit. „a”.

 

Warunki powoływania i odwoływania zarządców winna określać umowa założycielska, a w braku takich postanowień w umowie założycielskiej, jednomyślna uchwała członków zgrupowania (art. 19 ust. 3). Zob. I. Hykawy [w :] Prawo Wspólnot ..., s. 312, European Economic Interest Groupings. Commercial, legal and tax considerations, Jordans 1990. praca zbiorowa, s. 58 – 59.

 

Wzmianka o powołaniu zarządcy lub zarządców zgrupowania, ich nazwiska i imiona, a także inne szczegółowe dane wymagane przez prawo kraju, w którym prowadzony jest rejestr, a także odwołanie zarządcy lub zarządców wymaga zgłoszenia do właściwego rejestru (art. 7 lit. „d”).

 

W praktyce obrotu w umowach o utworzeniu zgrupowania pojawia się szereg zapisów dotyczących członków zgrupowania, a w szczególności dotyczących: okresu powołania zarządcy, w tym momentu ustania jego funkcji, zakazu powoływania danej osoby na większą liczbę kadencji, niż wskazaną w umowie, itp.

 

Umowa założycielska lub jednomyślna uchwała członków EZIG może przewidzieć szereg praw i obowiązków zarządcy (zarządców) dla prowadzenia wewnętrznych spraw zgrupowania, w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości uchwały członków zgrupowania. I. Hykawy [w :] Prawo Wspólnot ..., s. 313, European Economic ..., s. 59. Pewne kompetencje zarządców w stosunku wewnętrznym określa samo rozporządzenie (zob. np. art. 17 ust. 4, art. 29).

 

Zarządcy, w oparciu o właściwe przepisy prawa krajowego, ponoszą odpowiedzialność względem zgrupowania za wyrządzoną szkodę.

 

W myśl pkt 13 preambuły rozporządzenia organ prawnie oddzielony od członków zgrupowania reprezentujący zgrupowanie na zewnątrz jest jednym z instrumentów służących zgrupowaniu dla osiągnięcia założonych przezeń celów.

 

Prawo reprezentacji zgrupowania wobec osób trzecich (pro foro externo) stanowi wyłączną kompetencję zarządców i nie może być powierzone innym organom zgrupowania

 

Przepis art. 20 nie wyklucza reprezentacji zgrupowania przez pełnomocnika (prokurenta, itp.). Szczególne zasady reprezentacji zgrupowania mogą wynikać z postanowień prawa krajowego, np. w okresie likwidacji zgrupowania, w stosunkach pomiędzy zarządcami a zgrupowaniem.

 

Zasadą jest jednoosobowa reprezentacja EZIG. Każdy z zarządców zwiąże zgrupowanie stosunkiem prawnym z osobą trzecią jeżeli działa w imieniu zgrupowania, nawet jeżeli jego działanie nie pozostaje w zgodzie z celami zgrupowania, chyba że zgrupowanie udowodni, iż osoba trzecia wiedziała lub nie mogła, w danych okolicznościach, nie wiedzieć że działanie to nie pozostaje w zgodzie z celami zgrupowania. Rozporządzenie zastrzega jednak, iż publikacja określonych w umowie założycielskiej celów zgrupowania nie może stanowić sama w sobie takiego dowodu.

 

Żadne przedmiotowe ograniczenie prawa reprezentacji zarządców bez względu na to czy wypływa z umowy założycielskiej czy z uchwały członków, nawet jeżeli zostało opublikowane, nie jest skuteczne w stosunku do osób trzecich (por. podobną regulację art. 9 ust. 1 dyrektywy 68/151 odnoszącej się do niektórych typów spółek).

 

Umowa założycielska zgrupowania może przewidzieć tzw. reprezentację łączną zgrupowania. W takim przypadku za zgrupowanie może działać tylko dwóch lub więcej zarządców łącznie. Klauzula taka zyskuje skuteczność w stosunku do osób trzecich, na warunkach określonych w art. 9 ust. 1, tylko jeżeli została opublikowana w sposób, o którym mowa w art. 8 . Określenie sposobu reprezentacji zgrupowania – indywidualnej lub łącznej – podlega zgłoszeniu do właściwego rejestru (art. 7 lit. „d”). Zgrupowanie winno podawać informacje o reprezentacji łącznej w pochodzących od niego pismach, zamówieniach handlowych i podobnych dokumentach (art. 25 lit. „d”).

Rozporządzenie nie rozstrzyga problemu reprezentacji zgrupowania w przypadku umów i sporów pomiędzy zarządcą a zgrupowaniem.

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017