Zgodnie z art. 2 u.o SKOK kasa jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.[1] Kasa posiada zatem osobowość prawną i zarazem podmiotowość odrębną od podmiotowości jej członków. Kasa jako osoba prawna sama odpowiada za swoje zobowiązania. Członek kasy nie odpowiada w stosunku do wierzycieli kasy za jej zobowiązania. Potwierdza to expresis verbis przepis art. 19 § 3 pr. spół. w zw. z art. 2 u. SKOK w brzmieniu : „członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania.” Zagadnienie odpowiedzialności wobec wierzycieli kasy należy do tzw. sfery stosunków zewnętrznych osoby prawnej (pro foro externo).

 

W przypadku upadłości SKOK jej członkowie nie mogą przejąć na siebie ciężaru odpowiedzialności upadłej kasy wobec jej wierzycieli.

 

Syndyk upadłej kasy nie ma tytułu do przerzucania ciężaru długów upadłej kasy na jej członków. 

 

 

[1] Zob. np. D. Duda, Przejęcie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowe na podstawie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego, Prawo i Więź 2018, nr 1, s. 54

Blog

25 lutego 2019
Członkowie upadłej SKOK nie odpowiadają 
wobec jej wierzycieli.