Co może być przedmiotem pre-packu ?
06 marca 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Przedmiotem przygotowanej likwidacji – stosownie do art. 56a ust. 1 p.u. - może być, przedsiębiorstwo upadłego w rozumieniu art. 551 k.c.; zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego albo zorganizowane części przedsiębiorstwa upadłego; składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa, nienoszące przymiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym przedmiotem przygotowanej likwidacji może być także jeden składnik majątkowy. Zakres przedmiotowy jest zatem szeroki.

Przedmiot przygotowanej likwidacji został zakreślony przez ustawodawcę w sposób bardzo elastyczny. Należy przyjąć, że nie jest wykluczony pre-pack „globalny” całej masy upadłości.

Pojęcie „znaczna część przedsiębiorstwa” można odnieść do kryterium majątkowego, technologicznego itp. Niemniej pojęcie to powinno być oceniane przede wszystkim przez pryzmat kryterium ekonomicznego. Składnikami majątkowymi mogą być np. akcje czy udziały w innych spółkach kapitałowych prawa handlowego itp.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 p.u. priorytet powinien mieć pre-pack przedsiębiorstwa jako całości. Z oczywistych względów przedmiotem nabycia nie mogą być udziały (akcje) u dłużnika.

Powstaje pytanie, czy przedmiotem przygotowanej likwidacji mogą być składniki majątkowe, które nie stanowią części przedsiębiorstwa (np. majątek wspólnika spółki jawnej). Jak się wydaje, mutatis mutandis komentowane przepisy można stosować do składników majątkowych niestanowiących elementów przedsiębiorstwa.

Każdy z dopuszczalnych przedmiotów przygotowanej likwidacji może stanowić „zakład pracy” w rozumieniu art. 231 k.p. Również pojedyncze składniki majątkowe. Dominuje bowiem funkcjonalne znaczenie „zakładu pracy.”

Sąd upadłościowy zatwierdza warunki sprzedaży pewnego kompleksu majątkowego. Z punktu widzenia merytorycznego rozstrzygnięcia o pre packu charakter prawny kompleksu majątkowego będącego przedmiotem likwidacji ma wtórne znaczenie. Zgodnie z art. 56d ust. 1 zd. 1 p.u. uwzględniając wniosek o pre - pack, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży.

Zbycie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa wiąże się ze skorzystaniem z ulgi w zakresie podatku VAT (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT).

 

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi zatem pewną wyodrębnioną całość.

Zauważyć należy, że w prawie podatkowym kryteria owego wyodrębnienia są następujące:

 1. wyodrębnienie powinno istnieć pod względem organizacyjnym jak i finansowym (koniunkcja)
 2. przedmiotem wyodrębnienia powinien być zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący aktywa jak i pasywa przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych
 3. zespół ów mógłby zarazem stanowić samodzielne przedsiębiorstwo realizujący te zadania

Wszystkie powyższe przesłanki, dla kwalifikacji przedmiotu sprzedaży jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powinny zostać spełnione kumulatywnie.

Wyodrębnienie dla potrzeb praktyki, w tym w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga konstytutywnej akceptacji ex ante jakiegokolwiek organu podatkowego.

 

Z kolei w przypadku przygotowanej likwidacji, z punktu widzenia Prawa upadłościowego, znaczenie kompletnie wtórne ma to jak zostanie opisany (zdefiniowany) przedmiot pre-packu, skoro jego zakres przedmiotowy jest bardzo szeroki. Istotne znaczenie ma określenie ceny i osoby nabywcy.

Jeżeli opis i oszacowanie nie zawiera odniesienia do prawa ochronnego na znak towarowy, to oznacza, że nie jest ono przedmiotem transakcji przy zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na marginesie warto zauważyć, że sam znak towarowy nie może zostać sprzedany. Zbywalne jest natomiast prawo ochronne dla znaku towarowego. Umowa sprzedaży prawa ochronnego znaku towarowego może zostać zawarta w wersji pełnej i niepełnej. Różnią się one oczywiście zakresem przedmiotowym – w przypadku umowy sprzedaży niepełnej nabywca staje się właścicielem prawa ochronnego na określoną, niepełną grupę towarów, na którą prawo ochronne zostało udzielone (art. 162 ust 4 prawa własności przemysłowej).

Opis i oszacowanie nie musi zawierać odniesienia do stosunków zatrudnienia. Zbycie choćby pojedynczego składnika majątkowego może ipso iure stanowić przejście zakładu pracy (art. 231 k.p.).

 

Zgodnie z art. 56d ust. 1 zd. 1 p.u. uwzględniając wniosek o pre - pack, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży. Są to minimalne wymogi ważności i skuteczności postanowienia sądu upadłościowego w przedmiocie przygotowanej likwidacji. Jeżeli przedmiotem przygotowanej likwidacji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, to postanowienie Sądu z istoty rzeczy nie musi wymieniać wszystkich jej składników

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017