Przedmiotem przygotowanej likwidacji – stosownie do art. 56a ust. 1 p.u. - może być, przedsiębiorstwo upadłego w rozumieniu art. 551 k.c.; zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego albo zorganizowane części przedsiębiorstwa upadłego; składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa, nienoszące przymiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym przedmiotem przygotowanej likwidacji może być także jeden składnik majątkowy. Zakres przedmiotowy jest zatem szeroki.

Przedmiot przygotowanej likwidacji został zakreślony przez ustawodawcę w sposób bardzo elastyczny. Należy przyjąć, że nie jest wykluczony pre-pack „globalny” całej masy upadłości.

Pojęcie „znaczna część przedsiębiorstwa” można odnieść do kryterium majątkowego, technologicznego itp. Niemniej pojęcie to powinno być oceniane przede wszystkim przez pryzmat kryterium ekonomicznego. Składnikami majątkowymi mogą być np. akcje czy udziały w innych spółkach kapitałowych prawa handlowego itp.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 p.u. priorytet powinien mieć pre-pack przedsiębiorstwa jako całości. Z oczywistych względów przedmiotem nabycia nie mogą być udziały (akcje) u dłużnika.

Powstaje pytanie, czy przedmiotem przygotowanej likwidacji mogą być składniki majątkowe, które nie stanowią części przedsiębiorstwa (np. majątek wspólnika spółki jawnej). Jak się wydaje, mutatis mutandis komentowane przepisy można stosować do składników majątkowych niestanowiących elementów przedsiębiorstwa.

Każdy z dopuszczalnych przedmiotów przygotowanej likwidacji może stanowić „zakład pracy” w rozumieniu art. 231 k.p. Również pojedyncze składniki majątkowe. Dominuje bowiem funkcjonalne znaczenie „zakładu pracy.”

Sąd upadłościowy zatwierdza warunki sprzedaży pewnego kompleksu majątkowego. Z punktu widzenia merytorycznego rozstrzygnięcia o pre packu charakter prawny kompleksu majątkowego będącego przedmiotem likwidacji ma wtórne znaczenie. Zgodnie z art. 56d ust. 1 zd. 1 p.u. uwzględniając wniosek o pre - pack, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży.

Zbycie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa wiąże się ze skorzystaniem z ulgi w zakresie podatku VAT (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT).

 

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi zatem pewną wyodrębnioną całość.

Zauważyć należy, że w prawie podatkowym kryteria owego wyodrębnienia są następujące:

  1. wyodrębnienie powinno istnieć pod względem organizacyjnym jak i finansowym (koniunkcja)
  2. przedmiotem wyodrębnienia powinien być zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący aktywa jak i pasywa przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych
  3. zespół ów mógłby zarazem stanowić samodzielne przedsiębiorstwo realizujący te zadania

Wszystkie powyższe przesłanki, dla kwalifikacji przedmiotu sprzedaży jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powinny zostać spełnione kumulatywnie.

Wyodrębnienie dla potrzeb praktyki, w tym w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga konstytutywnej akceptacji ex ante jakiegokolwiek organu podatkowego.

 

Z kolei w przypadku przygotowanej likwidacji, z punktu widzenia Prawa upadłościowego, znaczenie kompletnie wtórne ma to jak zostanie opisany (zdefiniowany) przedmiot pre-packu, skoro jego zakres przedmiotowy jest bardzo szeroki. Istotne znaczenie ma określenie ceny i osoby nabywcy.

Jeżeli opis i oszacowanie nie zawiera odniesienia do prawa ochronnego na znak towarowy, to oznacza, że nie jest ono przedmiotem transakcji przy zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na marginesie warto zauważyć, że sam znak towarowy nie może zostać sprzedany. Zbywalne jest natomiast prawo ochronne dla znaku towarowego. Umowa sprzedaży prawa ochronnego znaku towarowego może zostać zawarta w wersji pełnej i niepełnej. Różnią się one oczywiście zakresem przedmiotowym – w przypadku umowy sprzedaży niepełnej nabywca staje się właścicielem prawa ochronnego na określoną, niepełną grupę towarów, na którą prawo ochronne zostało udzielone (art. 162 ust 4 prawa własności przemysłowej).

Opis i oszacowanie nie musi zawierać odniesienia do stosunków zatrudnienia. Zbycie choćby pojedynczego składnika majątkowego może ipso iure stanowić przejście zakładu pracy (art. 231 k.p.).

 

Zgodnie z art. 56d ust. 1 zd. 1 p.u. uwzględniając wniosek o pre - pack, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży. Są to minimalne wymogi ważności i skuteczności postanowienia sądu upadłościowego w przedmiocie przygotowanej likwidacji. Jeżeli przedmiotem przygotowanej likwidacji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, to postanowienie Sądu z istoty rzeczy nie musi wymieniać wszystkich jej składników

Blog

06 marca 2019
Co może być przedmiotem pre-packu ?