Cele sponsora.
05 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Dokładne określenie celów jakie sponsor chce osiągnąć przez swoje zaangażowanie sponsoringowe jest jednym z podstawowych elementów strategii sponsorowania. [1] Do celów głównych sponsora zalicza się poprawienie już istniejącego lub stworzenie nowego wizerunku. Cele sponsora mogą być też szczegółowe. Wymienić tu można tytułem przykładu cele polegające na pozytywnym skojarzeniu sponsora z samym podjęciem aktywności sponsorskiej, dotarcie do adresatów, do których nie można dotrzeć za pomocą innych technik komunikacyjnych, zaistnienie w społeczności lokalnej i skojarzenie się z jej potrzebami, podkreślenie pozytywnej motywacji sponsora i pozytywnej identyfikacji ze sponsorem jego pracowników itp. [2] Cele sponsora można również podzielić na należące do ekonomicznych lub psychograficznych. Osiągnięcie pewnych efektów ekonomicznych przez sponsora wiąże się z podjęciem określonych działań, których sponsoring jest jedynie niesamodzielnym elementem. Cel ekonomiczny osiągnięty przez sponsoring będzie fragmentem mozaiki tworzonej przy współudziale również innych instrumentów. Ów cel może polegać np. na zajęciu pewnej pozycji na rynku, zwiększenia konkurencyjności, wzroście sprzedaży towarów i usług itp. Zakładanie takich celów musi wiązać się z konstrukcją sponsoringu jako stosunku prawnego długoterminowego, z uwagi na to, że ich osiągnięcie wymaga stosunkowo długiego upływu czasu. [3] Natomiast cele psychograficzne polegają na zwiększeniu stopnia znajomości przedsiębiorcy, aktualizacji jego wizerunku, nadaniu jego wizerunkowi odpowiedniego kształtu poprzez transfer takich cech jak sprawność, piękno, ekskluzywność, młodość itp., zwiększeniu zaufania do przedsiębiorcy, uwypukleniu tożsamości przedsiębiorcy itp. [4] Pewną doniosłość posiada również podział celów na związane z osobą sponsora (corporate objectives) i związane z branżą sponsora (brand objectives). W tym pierwszym przypadku chodzi o zwiększenie świadomości społecznej o osobie sponsora i budowanie (potęgowanie, zmianę) wizerunku sponsora. W tym drugim, o zwiększenie świadomości o branży sponsora i pozytywnego wizerunku tej branży. [5] Rozróżnienie to znajduje również swój wyraz w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych gdzie w art. 2 pkt 8 sponsorowanie określone zostało jako pewna działalność związana z eksponowaniem firm handlowych oraz ich symboli graficznych jak i eksponowaniem nazw produktów.

 

Cele jakie sponsor określa w związku ze swoim zaangażowaniem sponsoringowym powinny być zgodne z celami strategicznymi jego przedsiębiorstwa i dokładnie sprecyzowane. [6] Ich określenie powinno brać pod uwagę takie czynniki jak dziedzina aktywności w której będzie miało miejsce zaangażowanie sponsoringowe, zasoby funduszy, czasokres zaangażowania sponsoringowego itp.

Zamierzony rezultat, jaki sponsor chce osiągnąć przez sponsoring nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) powołanego przez sponsora i sponsorowanego stosunku prawnego, ustawom ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 1 k.c.).

W tym miejscu należy przyjrzeć się nieco bliżej takim pojęciom jak : świadomość o istnieniu przedsiębiorcy (awarness), tożsamość przedsiębiorcy (corporate identity) i wizerunek przedsiębiorcy (image). Pojęcia te można określić zbiorczym terminem communication requirements jako, że stanowią cele do jakich się dąży przy zastosowaniu instrumentów komunikacji przedsiębiorcy z opinią publiczną. [7]

Znajomość przedsiębiorcy, jego towarów i usług stanowi zasadniczy cel komunikacji przedsiębiorcy z szerokimi kręgami społecznymi z uwagi na to, że bez takiej świadomości o istnieniu przedsiębiorcy konsument nie może podjąć decyzji o zawarciu umowy w wykonaniu której otrzymałby towary czy usługi. Awarness stanowi punkt wyjścia dla popularyzacji takich elementów jak tożsamość przedsiębiorcy i jego wizerunek. Zwiększenie istniejącej świadomości o przedsiębiorcy, jego towarach i usługach, czy wykreowanie nowej jest jedną z największych korzyści jakich oczekuje się po sponsoringu. Sponsorzy o dużym potencjale zwykle wykorzystują sponsoring do utrzymania, czy zwiększenia świadomości o przedsiębiorcy i jego produktach. Dla skuteczności w osiąganiu powyższych celów sponsoring powinien być wykorzystywany wespół z innymi instrumentami. [8]

Sponsoring stanowi również narzędzie do podkreślenia tożsamości przedsiębiorcy (corporate identity). Koncepcja corporate identity postrzegana jest jako projekcja pewnego zespołu cech charakterystycznych dla danego podmiotu i jego aktywności, obejmująca wyobrażenie jaki ten podmiot jest, czy jak powinien on być postrzegany. [9]

Wizerunek przedsiębiorcy można określić jako wyobrażenie o danym przedsiębiorcy, jakie ma o nim pewna część opinii publicznej. [10] Wizerunek przedsiębiorcy nie jest pojęciem monolitycznym. W jego skład wchodzą takie elementy, jak świadczenie dobrych jakościowo usług i towarów, dobre zarządzanie przedsiębiorstwem, otwarcie na potrzeby klientów, zaangażowanie w problemy społeczności na obszarze gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność, renoma dobrego pracodawcy itp. [11] Ważne jest wielopłaszczyznowe ukształtowanie wizerunku sponsora z uwagi na istnienie wielu zróżnicowanych grup adresatów zaangażowania sponsoringowego. Negatywny wizerunek przedsiębiorcy w odbiorze społecznym np. z powodu prowadzenia działalności naruszające środowisko naturalne, czy zamieszanie w afery korupcyjne osłabia zainteresowanie przedsiębiorcą ze strony konsumentów, czy nawet prowadzi do bojkotu towarów lub usług takiego przedsiębiorcy. [12] Sponsoring stanowi instrument pozwalający na kształtowanie korzystnego wizerunku przedsiębiorcy.

W związku z omawianym zagadnieniem pozostaje problematyka tzw. transferu korzystnego wizerunku ze sponsorowanego na sponsora (image transfer). Ów proces jest jednym z celów zakładanych zwykle przez przedsiębiorcę przy angażowaniu się w sponsoring. Dla przeniesienia wizerunku potrzebne jest zaistnienie kilku przesłanek, w tym m.in. wyrazistość image’u sponsorowanego. Jest to czynnik, który powinien odgrywać zasadniczą rolę przy doborze strony umowy. [13] Przy rozważaniu zagadnienia transferu wizerunku bierze się pod uwagę kilka aspektów : dotychczasowy własny wizerunek przedsiębiorcy, wizerunek sponsorowanego czy sponsorowanego wydarzenia, wizerunek jaki przedsiębiorca będzie chciał uzyskać w wyniku swojego zaangażowania sponsoringowego. Należy zaznaczyć, że transfer wizerunku ze sponsorowanego na sponsora nie będzie wchodził w grę w każdym przypadku zaangażowania sponsoringowego. Na przykład w dziedzinie sponsoringu socjalnego sponsorowanym może być stowarzyszenie nosicieli wirusa HIV. Trudno tu o dokonanie jakiegoś korzystnego dla sponsora transferu. Przedsiębiorca sam będzie kształtował swój image poprzez fakt udzielenia pomocy potrzebującym. Niekiedy może się dokonać inny transfer – transfer korzystnego wizerunku współsponsorującego na współsponsora. Omawiany tu proces jest też sprzężony zwrotnie : w konkretnym przypadku transfer wizerunku może dokonać się ze sponsora na sponsorowanego. Zagadnieniem związanym z ustaleniem celów zaangażowania sponsoringowego, jest dokonanie wyboru treści dotyczącej przedsiębiorcy jaka ma być rozpowszechniana w związku z zaangażowaniem sponsoringowym.

Na zakończenie tego wątku należy jeszcze dodać, że renoma sponsora ucieleśniana jest przede wszystkim w oznaczeniach wyróżniających, znakach towarowych i nazwie (firmie). Renoma staje się w wyniku używania tych oznaczeń bardzo cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa, prowadzonego przez sponsora. Dzięki tej renomie nazwa, firma czy znaki towarowe realizują funkcję reklamową, zachęcając klientów do nabywania produktów sponsora. Nazwa (firma) umożliwia zatem intensyfikowanie zbytu towarów (usług) i maksymalizowanie zysku. Konsumenci oraz inni przedsiębiorcy, dzięki nazwie (firmie) o ustalonej reputacji na rynku, chętniej korzystają z oferty tego sponsora. [14]

 

 

[1] Z.Abdoolcarim, New Strings to Sponsorship  Bow, Asian Business, 1995, s. 57,  A.Sznajder, Sponsoring, s. 91-94

[2] T.Redwan, Sponsoring ..., s.65

[3] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring , s. 47,49

[4] J.Polakowska – Kujawa, Sponsoring , s. 47-49

[5] T.Meenaghan, The Role of Sponsorship , s. 40-41

[6] J.Crimmins, M.Horn, Sponsorship : From Management Ego Trip to Marketing Success, Journal of Advertising Research, nr 7-8/1996 , s. 20

[7] S.Sleight, Sponsorship , s.67

[8] S.Sleight, Sponsorship, 67-69, R.G.Javalgi, M.B.Traylor, A.C.Gross, E.Lampman, Awarness of Sponsorship and Corporate Image: An Empirical Investigation, Journal od Advertising, vol. XXIII, nr 4/1994, s. 48, Z.Abdoolcarim, New Strings to Sponsorship ...op. cit., s. 57

[9] R.G.Javalgi, M.B.Traylor, A.C.Gross, E.Lampman, Awarness of Sponsorship ..., s. 50, L.Stecki, Sponsoring, s. 30

[10] Johnson,Madeline,Zinkham, Defining and Measuring Company Image, Proceedings of the Thirteenth Annual Conference of Marketing Science, New Orlean 1990, vol. XIII, s. 347, A.Sznajder, Sponsoring, s.83, A.Ferrand, M.Pages, Image Sponsoring : A Methodology to Match Event and Sponsor, Journal of Sport Advertising, 1996, s. 280 zwraca uwagę na indywidualistyczną i subiektywną percepcję danego obiektu, którego wizerunek brany jest pod uwagę.

[11] R.G.Javalgi, M.B.Traylor, A.C.Gross, E.Lampman, Awarness of sponsorship ... op. cit., s.50

[12] J.Penc, Leksykon biznesu. Słownik angielsko – polski. Warszawa 1997, s. 484-485

[13] A.Sznajder,Sponsoring, op.cit. s. 86

[14]Por. R.Skubisz, Zasady prawa firmowego, Rejent z 1993 r., Nr1, s. 9

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017