Błędy sędziów piłkarskich.
14 grudnia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką. Owa przypadłość nie omija niestety sędziów piłkarskich. W meczach Ekstraklasy jest ich czterech (główny, dwaj asystenci oraz techniczny). Błędy w sędziowaniu zdarzają się dość często. Brać stadionowa raz słusznie raz mniej słusznie – za to najczęściej bez Wersalu – wytyka każdy błąd arbitra w czasie spotkania. Niemniej sędzia piłkarski nie jest od schlebiania gustom kibiców. Powinien być niezależny. Bez względu na presję i potencjalny hejt.

 

Omyłki sędziów nie raz miały bardzo poważne konsekwencje. Na przykład w 1966 r. w finale mistrzostw świata pomiędzy Anglią a RFN szwajcarski arbiter Gottfried Dienst uznał bramkę dla Anglii mimo, że jak dowiedziono wiele lat później piłka nie minęła całym obwodem linii bramkowej. Mniej szczęścia miała Anglia w 1986 r. gdy w ćwierćfinale mundialu tunezyjski sędzia Ali Bennaceur uznał z kolei gola Argentynie zdobytego ręką Diego Maradony. Bliżej nas 27 maja 2017 r. arbiter Tomasz Musiał uznał bramkę zdobytą ręką Rafała Siemaszko, co ustaliło wynik spotkania Arki Gdynia z Ruchem Chorzów na 1:1 i przypieczętowało spadek wielokrotnego Mistrza Polski z rozgrywek Ekstraklasy. W zawodowej piłce nożnej błędy sędziowskie przeliczają się na niemałe pieniądze.

 

Dlaczego zdarzają się błędy w sędziowaniu? Przyczyn jest wiele. Przede wszystkim niekiedy nie wiadomo czy błąd jest błędem. Piłka nożna to nie matematyka. Filozofia przepisów piłkarskich odnosi się do „ducha gry”. Zgodnie z wprowadzeniem do przepisów gry sformułowanych przez IFAB „piłka nożna musi posiadać przepisy, które wprowadzają zasadę >uczciwości< jako podstawę piękna w tej niezwykłej dyscyplinie – jest to podstawowa zasada, która składa się na >ducha gry<”. Sędzia ma zatem pewien margines dla autonomii w podejmowaniu decyzji. W przepisach gry nie jest możliwe uregulowanie rozstrzygnięcia wszystkich możliwych sytuacji boiskowych. Decyzję w danej sprawie podejmuje człowiek. Co więcej, musi to być decyzja błyskawiczna. Podjęta w piekącym słońcu albo w strugach deszczu. Pod wyczuwalną presją piłkarzy, trenerów, kibiców…

 

Sędzia może – z uwagi na swoje ustawienie – nie dostrzec kontrowersyjnego fragmentu gry. Jeżeli sędzia nie znajduje się w jednej linii z piłkarzami może ulec złudzeniu optycznemu z uwagi na niedoskonałość ludzkiego oka. Czas na przesłanie sygnału wzrokowego z oka do mózgu zajmuje co prawa ułamki sekund ale to dostatecznie dużo aby popełnić błąd. W szczególności dotyczy to odgwizdania bądź nie spalonego.

 

Panaceum na błędy sędziów miał być tzw. VAR (Video Assistant Referee). Asystenci VAR w czasie meczu znajdują się w pojeździe, w którym mają dostęp do transmisji spotkania i materiałów powtórkowych. Dzięki zdalnej łączności są oni konsultantami sędziego głównego. Sędzia główny może albo zawierzyć opinii asystentów VAR albo podjąć decyzję po samodzielnym obejrzeniu materiału filmowego. Wideoweryfikacja nie może odebrać spotkaniu piłkarskiemu dynamiki. Zatem analiza VAR dotyczy czterech sytuacji : uznania bądź nieuznania bramki, podyktowania lub nie rzutu karnego, ukarania czerwoną kartką, ukarania żółtą lub czerwoną kartką niewłaściwego piłkarza.

 

Czy VAR pozwoli na wyeliminowanie błędów? Niekoniecznie. Długo nie mogły umilknąć kontrowersje co do decyzji sędziego Daniela Stefańskiego w meczu Legii Warszawa z Lechią Gdańsk rozgrywanego 28 kwietnia 2019 r. Arbiter początkowo podyktował „wapno” po interwencji ręką w polu karnym stopera Legii Artura Jędrzejczyka, a po wideoweryfikacji odwołał swoją decyzję.

 

Czy przyszłością sędziowania w futbolu jest zatem sztuczna inteligencja? Arbiter odporny na jakąkolwiek presję, bez żadnych uczuć, sczytujący obraz z kilku kamer na raz, z zaimplementowaną w pamięci symulacją milionów możliwych sytuacji boiskowych? Zastąpienie na stanowisku sędziego człowieka z jego niedoskonałościami idealną maszyną z pewnością ograbiłoby piłkę nożną z części jej kolorytu.

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017