Barter i syndication.
03 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Barter jest to wymiana audycji za czas reklamowy w czasie audycji, a także przed i po audycji, dokonywana zwykle za pośrednictwem osoby trzeciej (agencji reklamowej czy syndykatora). Stronami umowy są tu podmiot reklamujący się i nadawca. Zazwyczaj nie ma wyraźnego powiązania pomiędzy barterowanym programem a podmiotem reklamującym się. Podobnie definiowany jest syndication. [1] Barter narodził się w Stanach Zjednoczonych, gdzie audycje są sprzedawane na rynku indywidualnym stacjom telewizyjnym. Obecnie stanowi dynamicznie rozwijającą się gałąź wymiany dóbr i usług. Sprzedaż audycji dokonana na więcej niż jednym rynku określana bywa jako syndication. Audycje syndykowane dzieli się zwykle na dwie kategorie. Po pierwsze są to tzw. audycje off network, które to są pierwszy raz transmitowane w ramach danej stacji, z reguły w dobrym czasie antenowym, a następnie sprzedawane stacjom lokalnym i po drugie tzw. audycje first run, które produkowane są specjalnie na potrzeby rynku programów syndykowanych. W Europie nie ma jeszcze tak dalece rozwiniętego rynku programów syndykowanych jak w Stanach Zjednoczonych, ale obserwuje się już znaczny wzrost popularności tego rodzaju umów. Barter i syndication popularne są również m.in. w Japonii.[2] W tym miejscu należy wskazać również na pojęcia : barter syndication, cash syndication i cash/barter syndication. Barter syndication polega na zawarciu umowy w ramach której stacja telewizyjna w zamian za audycję udostępnia syndykatorowi odpowiednią ilość czasu antenowego. Syndykator dokonuje następnie połączenia czasów antenowych różnych stacji telewizyjnych w ramach jednej klamry i sprzedaje je reklamobiorcy. Praktycznie rzecz biorąc wszystkie audycje first run są w ten sposób sprzedawane i przedsprzedawane dla rozłożenia ryzyka ewentualnych strat. Instytucja ta powstała w związku z rosnącą liczbą stacji telewizyjnych w latach 70 – tych XX w. i rosnącym zapotrzebowaniem na programy telewizyjne.[3] Cash syndication jest to transakcja w ramach której, stacja telewizyjna wnosi na rzecz syndykatora opłatę licencyjną w zamian za prawa do transmisji programu przez określony okres czasu. Stacja telewizyjna ponosi wszelkie ryzyko, natomiast syndykator otrzymuje świadczenie bez względu na powodzenie i popularność programu. Cash syndication jest instytucją odrębną od barteru. [4] Cash/barter syndication stanowi kombinację dwóch poprzednio wymienionych pojęć, gdzie syndykator otrzymuje od stacji telewizyjnej zarówno czas antenowy jak i świadczenie pieniężne. [5] Rynek barterowy przynosi wielostronne korzyści. Dla reklamujących się podmiotów niesie ze sobą konkurencyjną w stosunku do innych drogę dotarcia do odbiorców i większy wybór programów. Producentom telewizyjnym barter i syndication przyniosły szeroki rynek zbytu. Wiele atrakcyjnych audycji syndykowanych jest czasem i na wiele lat naprzód. Nadawcy mogą zapewnić sobie atrakcyjną ofertę programową nie posiadając nawet wielkich – w realiach finansowych kosztów produkcji audycji – funduszy. Wreszcie oczywiste korzyści odnoszą również odbiorcy w związku z możliwością posiadania bogatego zestawu programów do wyboru. [6] Różnica pomiędzy sponsoringiem a barterem może być niekiedy zamazana. Elementy charakterystyczne dla instytucji sponsoringu przenikają do barteru, w szczególności gdy sprzedaży programu dokonuje się przed jego powstaniem. [7] W literaturze wyróżnia się także tzw. sponsoring barterowy. Przy czym w przypadku sponsoringu barterowego świadczenie nadawcy polega na podaniu informacji o sponsorze przed lub po audycji, a nie na emisji reklamy podmiotu finansującego program. Stronami stosunku prawnego są tu więc sponsor i sponsorowany nadawca.

 

 

 

[1] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. viii-ix, 66 i n.

[2] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. ix, 1-2, 4, 72-76. Autorzy ci podają, że największym zainteresowaniem cieszą się : soap opera, light drama, sitcom, talk – show, i różne quizy

[3] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. ix, 66

[4] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. ix

[5] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. ix

[6] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. 72

[7] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. ix

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017