Zgodnie z art. 890 § 1 k.p.c. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Na tle analizowanego zagadnienia warto podnieść, że w niektórych wypadkach niedopuszczalna jest egzekucja wierzytelności z rachunków bankowych. Zakres azylu egzekucyjnego nie jest bynajmniej wąski.

Zgodnie z art. 59 ust. 4 pr. bank. w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego - środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu.

Przepisy art. 54 i 54a pr. bank. stanowią, że bliżej w nich określone środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia.

W myśl art. 102 ust. 1 pr. bank. w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik lub osoba trzecia może przenieść określoną kwotę w złotych lub w innej walucie wymienialnej na własność banku. Bank jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją. W przypadku ustanowienia kaucji bankowej przedmiotem zajęcia może być jedynie wierzytelność o zwrot kaucji.

 

Blog

21 grudnia 2018
Azyl egzekucyjny dla wierzytelności z rachunku bankowego.