Autonomia dla Górnego Śląska?.
01 sierpnia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Niedawno minęła 99 rocznica uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej Ustawy Konstytucyjnej z 15 lipca 1920 r. „Statut organiczny Województwa Śląskiego”. Przyznawała ona polskiemu Górnemu Śląskowi status autonomiczny. Zbliża się jednocześnie 100 rocznica pierwszego powstania śląskiego, trwającego od 16 do 24 sierpnia 1919 r., które poprzedziło drugie (19/20 sierpnia – 25 sierpnia 1920r.) i trzecie powstanie śląskie (2/3 maja – 5 lipca 1921r.). Historycy określają je jako niewypowiedzianą wojnę polsko – niemiecką.

Pierwsze powstanie śląskie poprzedzały wydarzenia z 15 sierpnia 1919 r. Pod Myslowitzgrube doszło wówczas do pacyfikacji górników oczekujących wraz z rodzinami na wypłatę wynagrodzenia. Grenschutz Ost zastrzelił siedmiu górników, dwie kobiety i 13 – letniego chłopca. Nieustalona jest liczba rannych. W masowej świadomości symbolika ta nie jest już tak żywa jak śmierć 9 górników przy pacyfikacji Kopalni Wujek w grudniu 1981 r. czy śmierć 13 – letniego Romana Strzałkowskiego w czasie wydarzeń poznańskich w październiku 1956r.

Górny Śląsk, niecały, powracał do II Rzeczypospolitej za cenę krwi. Nienaturalna granica polsko – niemiecka biegła niekiedy przez środek kopalń, hut, ulic.

Współcześnie autonomia Górnego Śląska doby II Rzeczypospolitej u niektórych mieszkańców regionu budzi pewien sentyment. Historyczna konstrukcja autonomii stała się także pożywką dla ambicji politycznych. Jakakolwiek restytucja autonomii nie jest obecnie ani potrzebna ani możliwa.

W stulecie pierwszego powstania śląskiego podkreślić należy, że przede wszystkim osłabienie relacji prawnych Górnego Śląska z państwem polskim jest oczywiście sprzeczne z polską racją stanu.

Przeciwko wprowadzeniu autonomii przemawiają względy prawne. Zgodnie z art. 3 Konstytucji Polska jest państwem jednolitym. Koncepcja autonomii, będąca w opozycji do zasady jednolitości państwa, jest zatem nie do pogodzenia z fundamentami ustrojowymi określonymi w ustawie zasadniczej.

Argument prawny nie zamyka dyskusji. Co bardzo istotne, obecnie aspiracje lokalne mogą być szeroko realizowane na szczeblu samorządowym. Polska jest państwem w dużej mierze zdecentralizowanym. Samorząd terytorialny jest wystarczającą platformą dla budowania małych ojczyzn. Formatem współpracy regionalnej może być związek metropolitalny. Obowiązuje ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Kompetencje Sejmu Śląskiego określone w Statucie Organicznym Województwa Śląskiego z 15 lipca 1920r. są z grubsza porównywalne z kompetencjami współczesnego samorządu.

Ponadto za przyznaniem danemu terytorium autonomii muszą przemawiać nadzwyczajne, głębokie racje, a takich w przypadku Górnego Śląska brak. Autonomia ustanawiana jest w sytuacji gdy pomiędzy terenem autonomicznym a metropolią zachodzą znaczne różnice (np. autonomia Madery, Katalonii). Autonomia powstaje gdy dany obszar jest przedmiotem spornych roszczeń innego państwa czy innych państw (np. autonomia Kosowa). Autonomia może być zamierzonym stanem przejściowym do pełnej emancypacji terenu autonomicznego w samodzielny twór państwowy (jak np. autonomia Palestyńska).

Dalej należy mieć na względzie fakt, że autonomia Górnego Śląska w II Rzeczypospolitej rodziła się w szczególnych okolicznościach. Była polityczną potrzebą chwili odradzającego się państwa polskiego. Formalnym źródłem autonomii była wspomniana Ustawa Konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. „Statut organiczny Województwa Śląskiego”. Nasuwa tu się nieodparte skojarzenie, że Sejm Ustawodawczy nawiązał nazewnictwem do aktu cara Mikołaja II z 1832 r. „Statut Organiczny Królestwa Polskiego.” czyli fundamentalnej wówczas regulacji ustrojowej. Niemniej nie sama nomenklatura ma tu kluczowe znaczenie. Górny Śląsk był wówczas miejscem ostrej rywalizacji pomiędzy Niemcami a Polską, której punktami kulminacyjnymi były trzy powstania śląskie. Artykuł 88 Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. (który wszedł w życie 20 stycznia 1920r.) przewidywał, że los Górnego Śląska rozstrzygnie się w plebiscycie. Autonomia była zatem przemyślaną polityką władz polskich do terytorium na którym ścierały się sprzeczne dążenia Niemiec i Polski, a które były zamieszkiwane przez Niemców, etnicznych Ślązaków, Polaków, Czechów, Żydów. Subtelna konstrukcja autonomii miała być przeciwwagą dla niemieckiej koncepcji żelaznego państwa. Plebiscyt został przeprowadzony 20 marca 1921r. i z punktu widzenia polskich racji nie był odczytywany w kategoriach sukcesu. Co więcej, w tej części ziem Górnego Śląska, które – dzięki popowstaniowym korektom – przypadły Polsce żywioł propolski nie miał monopolu, a dla wielu mieszkańców – usłyszane w języku matki – słowo „stolica” bardziej kojarzyło się z Berlinem niż z Warszawą. Klimat tamtych czasów dobrze oddaje piękna i gorzka opowieść o Śląsku autorstwa Janoscha „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”. Ratio legis Ustawy Konstytucyjnej z 15 lipca 1920 r.. można odczytywać w ten sposób, że autonomia była pewnym kompromisem w obliczu etnicznego tygla na Śląsku. Z punktu widzenia interesów II Rzeczypospolitej konstrukcja autonomii stanowiła lepsze rozwiązanie niż taki status prawny jak Wolnego Miasta Gdańska (odświeżona koncepcja jeszcze z czasów napoleońskich).

Nie można także zapominać, że Ustawa Konstytucyjna została uchwalona w czasie gdy ważyły się losy przetrwania ledwo co odrodzonego państwa polskiego. W połowie lipca 1920r. trwała ofensywa Armii Czerwonej, a polska armia była w odwrocie. W tamtych warunkach nadanie autonomii dla Śląska było wyrazem wiary i optymizmu Sejmu Ustawodawczego w przetrwanie państwa. Uregulowanie ustroju Województwa Śląskiego – o nieustalonych naówczas granicach zewnętrznych - poprzedziło nawet uporządkowanie spraw ustrojowych samej II Rzeczypospolitej. To ostatnie nastąpiło po faktycznym zwycięstwie w wojnie z Rosją bolszewicką poprzez uchwalenie konstytucji marcowej (ustawa z 17 marca 1921 r.), tuż przed podpisaniem pokoju ryskiego.

W rzeczywistości pojałtańskiej poturbowaną Polskę – jak przedmiot - przepchano na zachód Europy. Cena za nabytki terytorialne na zachodzie była wysoka, a płacono (bez prawa negocjacji ceny) i suwerennością i sporymi połaciami ziem wschodnich. Na Górnym Śląsku nie było już wersalskich subtelności plebiscytowych. Naród niemiecki który zbiorowo przyjął na siebie odpowiedzialność za wojnę totalną i wypędzenia sam stał się ofiarą wypędzeń. Decyzję o usunięciu żywiołu niemieckiego z Górnego Śląska podjęły mocarstwa sojusznicze : ZSRR, USA i Wielka Brytania. Czasy stalinowskie niestety zapisały sporo niechlubnych kart w historii regionu. W ten sposób odpadła jednak główna przyczyna dla której wprowadzono autonomię Górnego Śląska w II Rzeczypospolitej.

Na Górnym Śląsku mieszkają i Polacy i Ślązacy. Przy czym „Ślązak” jest słowem wielu barw. W pierwszym rzędzie trzeba je zarezerwować dla grupy etnicznej. Etniczni Ślązacy zamieszkują jednak teren, który nie pokrywa się z granicami województwa śląskiego. Ślązakiem jest także osoba, która swoje korzenie ma w innych częściach Polski ale mieszka na Górnym Śląsku.

Górnemu Śląskowi nie jest zatem potrzebna autonomia. Niemniej jest to dobry temat dla badań historyków, dyskusji pasjonatów regionu…

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017