Możliwe jest prowadzenie aktywnej egzekucji z nieruchomości. Zgodnie z art. 984 § 1 w zw. z art. 1004 KPC, jeżeli na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia (art. 984 § 2 KPC). Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należność jest większa (art. 984 § 3 KPC.

 

Zgodnie z art. 1000 § 1 w zw. z art. 1004 KPC z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

 

Przy kosztach egzekucji należy przyjąć, że wierzyciel egzekwujący będzie musiał pokryć zaliczkowo koszty egzekucji takie jak m.in. opis i oszacowanie.

 

 

Lp.

Rodzaj należności

1.

koszty egzekucyjne

 

2.

należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika (w równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania – art. 1025 § 3 KPC).

3.

należności zabezpieczone hipoteką (w równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania – art. 1025 § 3 KPC)

4.

dalsze należności za pracę

5.

należności publicznoprawne

6.

należności wierzycieli egzekwujących

 

Blog

13 grudnia 2018
Aktywny udział w postępowaniu egzekucyjnym.