Aircraft passanger protection in case of insolvency.
07 czerwca 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Existing passenger protection provided under Polish and EU law

 

 1. [Introduction] Aircraft passenger rights, such as care, re-routing and compensation, under Regulation (EC) No. 261/2004 are in force from the sale of a ticket and are unaffected by an aircraft carrier’s financial position. In fact the problem of passenger protection against carrier insolvency seems to remain unsolved under current regulation. Commission Communication on passenger protection in the event of airline insolvency, 2013, stipulates that “neither the air carriers nor the competent authorities have been able to sufficiently ensure in advance that necessary appropriate arrangements are in place to re-route flight only passengers and assist them in the interim to provide ensure that their other rights are respected (e.g. information, assistance, and reimbursement). Passengers' rights under Regulation (EC) No 261/2004 have not been fulfilled by the failing carrier - in particular rerouting stranded passengers and in providing assistance (such as accommodation). This has meant affected passengers have therefore had to be self-reliant.”
 2. [Local level of protection] Member States of the European Communities use different measures to protect the aircraft passangers such as reserve funds, insurance schemes, bank guarantees.
 3. [Scheduled Airline Failure Insurance. Insurance against carrier insolvency] Passengers could be insured against insolvency of the aircraft carrier. “Scheduled Airline Failure Insurance (SAFI) permits flight-only passengers in some States (such as the UK and Ireland) to insure against some of the costs of air carrier insolvency. This commercial scheme is available on an individual basis and is also occasionally included in general travel insurance. SAFI covers the cost of rerouting if a passenger is stranded or a refund of the original ticket cost where a passenger cannot recover it. SAFI does not usually cover the cost of purchasing another ticket on an alternative carrier if a passenger has yet to start their journey, or any additional costs incurred as a result of delay or other non-refundable losses such as car hire. Cover is usually not available to any carrier known to be in financial difficulty and can be withdrawn from the market with little notice.” Commission Communication on passenger protection in the event of airline insolvency, 2013.
 4. [Billing Settlement Plan] “Payment for tickets purchased via IATA-accredited travel agents are held within a central payment mechanism, known as the Billing Settlement Plan (BSP), before being passed to the airline (this is usually monthly, but this period can be shorter). If a member airline becomes insolvent, IATA may voluntarily refund passengers whose payments have not yet been passed to the airline. Such protection is limited - only applying to those passengers who booked within the payment period i.e. at most up to 30 days before the flight. Passengers booking via an IATA travel agent further in advance of travel would not obtain a refund as the money is no longer in the BSP system.” Commission Communication on passenger protection in the event of airline insolvency, 2013. Debates on BSP's qualities and shortcomings can be found on http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2011_30_03_minutes.pdf
 5. [Refunding from the card provider] It should be mentioned that ticket purchases made by a credit card (debit card) in some circumstances allow consumers to claim a refund from the card provider in the event of the service provider's insolvency. In fact, this refund is usually limited to the cost of the original ticket and in some cases subject to a minimum amount. Commission Communication on passenger protection in the event of airline insolvency, 2013.
 6. [Assistance from other airlines] Ii case of unexpected insolvency of aircraft carrier it is possible to receive some extraordinary assistance from other responsible airlines who possibly will agree to offer to the passengers "rescue fares" at a nominal charge. "Rescue fare" should be charged to cover basic outgoings such as taxes and the marginal costs of carriage (fuel, etc.). Commission Communication on passenger protection in the event of airline insolvency, 2013
 7. [Replacement of air carrier by a travel agency] In case of organized trips, the air transport is organized by a sub-contractor of a travel agency. In such a case airlines do not sell the ticket directly to the traveler. Travel agency - in the event of the insolvency of its contractor should provide for the tourists a flight by another air carrier.
 8. [Insolvency of tour operator as a conseuqence of insolvency of aircraft carrier] According to art. 7 sec. 1 of the Act of 24 November 2017 on tourist events and related tourist services, tour operators and entrepreneurs facilitating the purchase of related tourist services are obliged to provide travelers in the event of their insolvency: (a) the costs of the continuation of the package or the costs of return to the country, including, in particular, transport and accommodation costs, including reasonable expenses incurred by travelers, where the tour operator or an entrepreneur facilitating the purchase of related travel services, contrary to the obligation, does not ensure this continuation or return, b) reimbursement of payments made as payment for a tourist event or each paid entrepreneur's service facilitating the purchase of related tourist services, if for reasons related to the organizer
  tourism or entrepreneur facilitating the acquisition of related travel services or people who act on their behalf, a tourist event or any paid entrepreneur's service facilitating the purchase of related travel services is not or will not be implemented,c) reimbursement of a part of the payment made for the tourist event corresponding to the part of the package or for each service paid to the entrepreneur facilitating the purchase of related travel services corresponding to the part of the service that has not been or will not be realized due to the reasons for the tourism organizer or entrepreneur facilitating the purchase of related tourist services, or people who act on their behalf. According to art. 14 sec. 1 of the Act of 24 November 2017 on tourist events and related tourist services in the event of insolvency of a tourist organizer or entrepreneur facilitating the purchase of related tourist services, the marshal of a province or an entity authorized by him to issue an advance payment order to cover the costs of continuing a tourist event or the cost of returning travelers to the country shall carry out activities related to the organization of return of travelers to country, if the tourism organizer or an entrepreneur facilitating the purchase of related tourism services, contrary to the obligation, does not ensure this return. Finally if the financial security will prove insufficient to cover the costs of continuing the tourist event or the cost of returning travelers to the country, the entity providing these securities immediately informs about the relevant voivodeship marshal and the Insurance Guarantee Fund. The Marshal of the voivodship or the unit indicated by him, applies to the Insurance Guarantee Fund for the payment of funds from the Tourist Guarantee Fund, if the financial security will prove insufficient to cover the costs of continuing the tourist event or the cost of returning travelers to the country, about
 9. [The possibility of pursuing claims from members of the board of airlines by way of a class action or individual suit] Art. 21. 1. The debtor is obliged, not later than within thirty days from the day on which the basis for the declaration of bankruptcy appeared, to file for bankruptcy in the court.
  2. If the debtor is a legal person or other organizational unit without legal personality, the separate law of which grants legal capacity, the obligation referred to in para. 1, rests on anyone who, under the law, partnership agreement or statute, has the right to conduct debtor's affairs and to represent him, alone or jointly with other persons.
  3. Persons referred to in paragraph 1 and 2, are liable for damage caused as a result of failure to submit the application within the time specified in paragraph 1, unless they are not at fault. These persons may be released from liability, in particular if they prove that within the period specified in paragraph 1 the restructuring procedure was opened or the arrangement was approved in the proceeding to approve the arrangement.
  3a. In the case of seeking damages by the creditor of an insolvent debtor, it is presumed that the damage referred to in para. 3, covers the amount of the creditor's unsecured claim against the debtor.
 10. [Indirect forms of passengers protection] There are indirect ways of protection as well. Regulation (EC) No 1008/2008 gives authorities powers in relation to the financial stability of aircraft carriers to ensure that they will be in a position to meet their obligations under the consumer acquis. Article 9 sec. 1 of Regulation (EC) 1008/2008 stipulates that the concession authorities of Member States must suspend or revoke the Operating Licence of a Community air carrier if they are no longer satisfied it can meet its actual and potential obligations for a 12-month period.

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017