Blog

13 maja 2022
  Nowela kodeksu spółek handlowych: dużo może zostać po staremu… Nowela kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 roku została podpisana przez Prezydenta. Przepisy m.in. o prawie holdingowym i nowych relacjach
12 maja 2022
  Nowela kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 roku została podpisana przez Prezydenta. Przepisy m.in. o prawie holdingowym i nowych relacjach pomiędzy zarządem a radą nadzorczą wchodzą zatem w życie
31 marca 2022
Nowa głęboka reforma kodeksu spółek handlowych (po zmianach wywołanych wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej, zmianach wprowadzających nowe technologie, zmianach wynikających z prawa holdingowego i reformy nadzoru właścicielskiego) Tym razem będzie następstwem
29 marca 2022
Transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwo Transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwo należą do najbardziej skomplikowanych w obrocie gospodarczym z uwagi na „rozległość” przedmiotu transakcji. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się następującymi cechami. Po pierwsze,
09 marca 2022
Już wkrótce ma się ukazać komentarz do noweli KSH.  Nowe przepisy to tzw. prawo holdingowe i zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych.
09 marca 2022
1. Czy art. 118 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, przewidującego konieczność przedłożenia na zgromadzeniu wierzycieli zgody Prezesa UOKiK albo Komisji Europejskiej na konwersję wierzytelności na akcje w toku restrukturyzacji, bądź wykazania,
09 marca 2022
Zgodnie z artykułem 189 ustęp 2 p.r. w postępowaniu o zatwierdzenie układu uznaje się, że skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powstają z dniem układowym, o którym mowa w art. 211 p.r.
06 marca 2022
Płacz i graj albo nie graj i płać…. Agresja Federacji Rosyjskiej w Ukrainie otworzyła pytania o losy umów o profesjonalne wykonywanie sportu pomiędzy piłkarzami a klubami sportowymi. Po pierwsze, czy
25 lutego 2022
  Władze UEFA muszą odejść Jak głosi komunikat z piątku 25 lutego 2022 roku „Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował również, że rosyjskie i ukraińskie kluby oraz reprezentacje narodowe rywalizujące w rozgrywkach UEFA
01 grudnia 2021
1 grudnia 2021r. wchodzi w życie art. 151 ust. 2a pr. restr., który zasadniczo zmieni panoramę restrukturyzacji. Do objęcia z mocy prawa układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na składnikach mienia upadłego
01 grudnia 2021
1 grudnia 2021r. wchodzą w życie przepisy powołujące tzw. Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony w systemie teleinformatycznym. Nie ma kolejnego przełożenia tego terminu, Zaplanowany budżet projektu wynosił niemal 13 700 000
30 listopada 2021
REALNIE SZYBKA ŚCIEŻKA RESTRUKTURYZACJI. Przynajmniej w postępowaniu o zatwierdzenie układu, aby utrzymać szybkość procedowania, można zaproponować następujące zmiany. Byłaby to zarazem procedura błyskawiczna od A do Z. Pozwoliłaby na urealnienie
30 listopada 2021
Mechanizmy prawne mają to do siebie, że są tym lepsze im bardziej są proste. Poniżej propozycja zmian w Prawie restrukturyzacyjnym zmierzających do uproszczenia wymogów formalnych dla mikroprzedsiębiorców, dłużników prowadzących nieewidencjonowaną
30 listopada 2021
  W bieżącym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego niestety dość jednolicie prezentowany jest pogląd, że niewypłacalność dłużnika ma miejsce gdy ten nie zaspakaja jednego tylko wierzyciela (por. wyroki NSA z: 10 stycznia
26 listopada 2021
Dlaczego mechanizm restrukturyzacji zatnie się po 1 grudnia? Restrukturyzacja – ujmując rzecz obrazowo – to skomplikowana wieloelementowa maszyna. Właśnie wymienione zostały jej podzespoły, które po 1 grudnia tego roku mogą
11 listopada 2021
Układ częściowy nie jest osobnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego: jest konstrukcją prawną możliwą do stosowania wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu i w przyspieszonym postępowaniu układowym (art. 182 ust. 1 p.r.)
08 listopada 2021
Przed 11 listopada... Mój pradziadek w 1918 znalazł się w Chinach w Charbinie. Służył w carskim wojsku i po wybuchu rewolucji zbiegł do Chin. Gospoda Polska wydała mu - sobie
08 listopada 2021
  Jakiś czas temu na stronie internetowej jednej z ogólnopolskich gazet opublikowano moje stanowisko w zakresie niedopuszczalności łamania praw człowieka i obywatela na granicy polsko-białoruskiej. Tekst wystąpienia zamieszczam poniżej. Obecnie na
08 listopada 2021
  W związku z pracami nad implementacją dyrektywy 2017/1132 zmienionej dyrektywą 2019/2121, w bezpośrednim nawiązaniu do wyników moich wcześniejszych badań[1], chciałbym odnieść się do dwóch kwestii : - odstąpienia od koncepcji
04 listopada 2021
Czy ustawodawca podatkowy jest racjonalny? Prawo nigdy nie jest idealne. W systemie prawa zdarzają się wewnętrzne sprzeczności. Często niektóre sytuacje życiowe nie zostały przewidziane przez ustawodawcę. Owe niedoskonałości litery ustawy
02 listopada 2021
UPADŁOŚĆ KREWETKI. Czyli rzecz o wirtualnej kryptowalucie w upadłości. Od krewetki do humbaka Aktywa w wirtualnej kryptowalucie (BTC i inne) posiadają potężne „humbaki” (minimum 5000 BTC) jak i małe „krewetki”
29 października 2021
Szkoda poniesiona przez osobę prawną w rozumieniu cywilistycznym co do zasady nie jest tożsama z utworzoną rezerwą. „Szkoda” i „rezerwa” to pojęcia z całkowicie dwóch różnych światów. Nie można ich
27 października 2021
Czy przekształcenie spółki prawa handlowego podlega uwzględnieniu w treści listy wierzytelności ustalonej na podstawie zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela upadłego? Przekształcenie spółki prawa handlowego nie jest traktowane w prawie spółek jako
13 października 2021
O kulturze sporu prawnego. Mogłoby się wydawać, że po obowiązkowych lekturach każdego prawnika takich jak „Erystyka” Artura Schopenhauera czy „Czysta teoria prawa” Hansa Kelsena słowo używane w poważnym sporze prawnym
13 października 2021
  Śmierć dwóch wspólników spółki jawnej a byt tej spółki. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 k.s.h. rozwiązanie spółki powodują: śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości (tzw. zasada ogólna).
13 października 2021
EKONOMICZNA WYKŁADNIA PRAWA A BEZSKUTECZNOŚĆ CZYNNOŚCI UPADŁEGO Z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnika może dojść do swoistej rewizji czynności prawnych zdziałanych przez dłużnika na przedpolu upadłości. Dzieje się tak albo na
12 października 2021
  Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r. do teraz nie odniosła spektakularnego statystycznego sukcesu. Prosta spółka akcyjna, na długo przed swoim debiutem w praktyce, napotkała na szereg uwag krytycznych.
12 października 2021
CZY PRAWO HOLDINGOWE BĘDZIE ATRAKCYJNE DLA PRAKTYKI? O pochodzeniu holdingów Holdingi (grupy spółek) funkcjonują w praktyce obrotu gospodarczego od lat. Zrodziły je potrzeby praktyki w gospodarce wolnorynkowej, a nie teoretycy
12 października 2021
Czy składanie sprzeciwu co do nieuznania wierzytelności w spisie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym ma sens? W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie ma instytucji zgłoszenia wierzytelności znanej w postępowaniu upadłościowym. Spis wierzytelności zarządca
12 października 2021
Ocena kierunkowa postulatu de lege ferenda przedstawionego 30 lipca 2021 roku Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w ustawie z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej „p.r.”). Postulat de
17 czerwca 2021
  PROJEKT U S T A W A z dnia ……………… o działalności franczyzowej Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa: zasady zawierania umowy franczyzy; obowiązki informacyjne organizatora sieci franczyzowej
30 maja 2021
Cesja wierzytelności polega na tym, że w stosunku do konkretnego dłużnika (debitor cessus), konkretny wierzyciel (cedent) może zbyć wierzytelność na rzecz konkretnej osoby trzeciej (cesjonariusz). Cesja wierzytelności jest zatem wyłączną
12 maja 2021
Brak podstaw do uchylenia układu w przypadku zapłaty rat układowych z opóźnieniem Zgodnie z art. 176 p.r. sąd uchyla układ na wniosek wierzyciela, dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej osoby,
12 maja 2021
Przepis art. 304 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego stanowi, że „bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są czynności prawne, nieodpłatne albo odpłatne, którymi dłużnik rozporządził swoim majątkiem, jeżeli wartość świadczenia dłużnika
12 maja 2021
Likwidacja spółki kapitałowej jest procesem zmierzającym ostatecznie do ustania bytu prawnego spółki kapitałowej, poprzez wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców (art. 288 § 1, 476 § 1, 478 k.s.h.). Na temat
12 maja 2021
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza obowiązku prawnego reprezentanta dłużnika (Likwidatora) do złożenia, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika jeżeli wcześniejsze postępowanie upadłościowe zostało umorzone z uwagi
12 maja 2021
Czy spółdzielcy upadłej spółdzielni mają obowiązek pokryć jej straty? Pytanie o obowiązek pokrycia strat upadłej spółdzielni przez spółdzielców to w zasadzie pytanie o sposób podejścia do stosowania prawa. Dylemat rozważam
23 grudnia 2020
KODEKS ETYKI FRANCZYZY Preambuła Zważywszy, że: franczyza jest szybko rozwijającą się dziedziną gospodarki w Rzeczypospolitej Polskiej; w interesie zarówno organizatorów sieci jak i franczyzobiorców jest harmonijna współpraca celem osiągania korzyści
20 grudnia 2020
Przedmiotem mojego najnowszego opracowania (które wkrótce zostanie opublikowanej(jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, które zarazem tworzą problem badawczy jakim jest podział spółki przez wyodrębnienie de lege fereda. Po pierwsze, czy
20 grudnia 2020
Czy franczyza w Polsce potrzebuje regulacji? Błędne jest założenie, że regulacja prawna rynku franczyzy w Polsce jest niepotrzebna bo ten ureguluje się sam. Słynna hipoteza Adama Smithsa o niewidzialnej ręce

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017