Blog

17 czerwca 2021
  PROJEKT U S T A W A z dnia ……………… o działalności franczyzowej Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa: zasady zawierania umowy franczyzy; obowiązki informacyjne organizatora sieci franczyzowej
30 maja 2021
Cesja wierzytelności polega na tym, że w stosunku do konkretnego dłużnika (debitor cessus), konkretny wierzyciel (cedent) może zbyć wierzytelność na rzecz konkretnej osoby trzeciej (cesjonariusz). Cesja wierzytelności jest zatem wyłączną
12 maja 2021
Brak podstaw do uchylenia układu w przypadku zapłaty rat układowych z opóźnieniem Zgodnie z art. 176 p.r. sąd uchyla układ na wniosek wierzyciela, dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej osoby,
12 maja 2021
Przepis art. 304 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego stanowi, że „bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są czynności prawne, nieodpłatne albo odpłatne, którymi dłużnik rozporządził swoim majątkiem, jeżeli wartość świadczenia dłużnika
12 maja 2021
Likwidacja spółki kapitałowej jest procesem zmierzającym ostatecznie do ustania bytu prawnego spółki kapitałowej, poprzez wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców (art. 288 § 1, 476 § 1, 478 k.s.h.). Na temat
12 maja 2021
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza obowiązku prawnego reprezentanta dłużnika (Likwidatora) do złożenia, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika jeżeli wcześniejsze postępowanie upadłościowe zostało umorzone z uwagi
12 maja 2021
Czy spółdzielcy upadłej spółdzielni mają obowiązek pokryć jej straty? Pytanie o obowiązek pokrycia strat upadłej spółdzielni przez spółdzielców to w zasadzie pytanie o sposób podejścia do stosowania prawa. Dylemat rozważam
23 grudnia 2020
KODEKS ETYKI FRANCZYZY Preambuła Zważywszy, że: franczyza jest szybko rozwijającą się dziedziną gospodarki w Rzeczypospolitej Polskiej; w interesie zarówno organizatorów sieci jak i franczyzobiorców jest harmonijna współpraca celem osiągania korzyści
20 grudnia 2020
Przedmiotem mojego najnowszego opracowania (które wkrótce zostanie opublikowanej(jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, które zarazem tworzą problem badawczy jakim jest podział spółki przez wyodrębnienie de lege fereda. Po pierwsze, czy
20 grudnia 2020
Czy franczyza w Polsce potrzebuje regulacji? Błędne jest założenie, że regulacja prawna rynku franczyzy w Polsce jest niepotrzebna bo ten ureguluje się sam. Słynna hipoteza Adama Smithsa o niewidzialnej ręce
20 grudnia 2020
  U S T A W A z dnia ……………… o f r a n c z y z i e Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1 Ustawa określa prawa i
30 października 2020
Czy pandemia koronawirusa wymusi wprowadzenie limitów wynagrodzeń dla piłkarzy? SARS-CoV-2 to dla futbolu trzęsienie ziemi. Przez pandemię stanęły na jakiś czas ligi narodowe. Przełożono Euro 2020. Kluby sportowe z dnia
15 października 2020
Wycena nieruchomości nie jest dowolna i podlega przyjętym przepisom normatywnym, w tym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, a
14 października 2020
Niniejsza opinia prawna odnosi się do możliwości podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli, w przedmiocie likwidacji składników masy upadłości, bez wniosku syndyka masy upadłości o rozpoznanie takiej sprawy. Odszukanie rozwiązania powyższego
14 października 2020
Pytanie: Czy jest dopuszczalne przedłużenie terminu do zawarcia umowy sprzedaży z Oferentem wybranym przez syndyka w postępowaniu przetargowym. Analiza prawna Tryby zbywania składników masy Prawo upadłościowe generalnie przewiduje dwa mechanizmy
14 października 2020
  Generalnie nie ma zakazu dokonywania czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jest to przy tym zjawisko naturalne i typowe na rynku w przypadku struktur holdingowych. Do współpracy dochodzi w ramach podziału kompetencji,
14 października 2020
DZIĘKI RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻONY ROLNIK MOŻE DOŚĆ ŁATWO WYJŚĆ NA PROSTĄ Działalność producentów rolnych wiąże się z dużym ryzykiem gospodarczym. Duża skala produkcji rolnej – w razie niepowodzenia – powoduje duże
14 października 2020
RAFAŁ ADAMUS TOKSYCZNY DŁUG XXI WIEKU, WYDAWNICTWO DIFIN WARSZAWA 2020  to publicystyczna diagnoza postępującego zadłużenia państw, przedsiębiorców i konsumentów. Zadłużenie stało się znakiem czasu w XXI wieku. Jest ono problemem
03 października 2020
Szanowni Państwo! Rozpocząłem badania zlecone nad stanem prawnym franczyzy w Polsce. Będę wdzięczny wszystkim przedsiębiorcom za zwrócenie mi uwagi na wszelkie problemy praktyczne związane z dysfunkcjami franczyzy. Chętnie wsłucham się
17 maja 2020
Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2190) dla określania wynagrodzeń członków organów zarządzających i rad nadzorczych wprowadza kryteria obiektywne wielkości
14 maja 2020
W konstrukcji bezskuteczności czynności dłużnika (następnie upadłego) dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli można wyróżnić następujące elementy: (a) przedmiot bezskuteczności (czynność prawna[1], a w przypadku prawa upadłościowego także np. czynność procesowa), (b)
01 maja 2020
  PRZYJAZNE PRZEPISY O ODDŁUŻENIU OSÓB FIZYCZNYCH W marcu tego roku weszły w życie przepisy o upadłości konsumenckiej i o układzie konsumenckim bardzo korzystne dla zadłużonych osób fizycznych. Mogą one okazać
28 kwietnia 2020
Czy czekają nas wrogie przejęcia polskich przedsiębiorstw? Jednym ze skutków ubocznych każdego kryzysu gospodarczego jest zmiana stosunków własnościowych. Jest to wilcze prawo tego, kto akurat dysponuje wówczas odpowiednim kapitałem. Wrogie
21 kwietnia 2020
  Wynagrodzenie postojowe na zasadach ogólnych. PRACODAWCA NIE MUSI KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA PAŃSTWA I MOŻE BEZ ŻADNEGO POROZUMIENIA STOSOWAĆ OGÓLNE ZASADY TZW. POSTOJOWEGO. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów
17 kwietnia 2020
  Kryzys gospodarczy w następstwie SARS-CoV-2 jest zjawiskiem makroekonomicznym. Sam w sobie nie przesądza on o dokonywaniu bądź niedokonywaniu konkretnych czynności w relacjach korporacyjnych. Nie wyłącza on stosowania przepisów prawa cywilnego
17 kwietnia 2020
FIFA w dokumencie COVID 19 Football Regulatory Issues , opublikowanym 7.04.2020, zabrała, długo oczekiwany, oficjalny głos w sprawie pandemii koronawirusa i jego wpływu na piłkę nożną. Jest to bardzo ważne
17 kwietnia 2020
Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość dłużnika z uwagi na niewypłacalność spowodowaną SARS-CoV-2? Tarcza 2.0. przewiduje regulację, w myśl której bieg terminu dla dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie
31 marca 2020
Potrzeba wprowadzenia uproszczonej restrukturyzacji w związku z epidemią Utrata przez przedsiębiorców źródeł przychodów, a przynajmniej ich poważne ograniczenie, z uwagi, raz, na faktyczne skutki epidemii, dwa, wprowadzone przez rząd ograniczenia
31 marca 2020
Pomoc publiczna Negatywne skutki epidemii wymagają stanowczej reakcji Państwa. Temu celowi ma służyć ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, której projekt opiera się o następujące
31 marca 2020
Skutki epidemii wywołanej wirusem szczególnie mocno dotykają kluby sportowe występujące w ligach zawodowych. Odwołanie rozgrywek oznacza uszczuplenie przychodów z tytułu praw audiowizualnych, mniejsze wpływy od sponsorów i reklamodawców, odcięcie od
31 marca 2020
Restrukturyzacja czasu apokalipsy W przypadku zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalności przedsiębiorcy obowiązujące prawo przewiduje stosowanie procedur sądowych: restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W warunkach epidemii zamrożeniu uległa znaczna część życia gospodarczego i wielu
31 marca 2020
W związku z SARS-CoV-2 polski ustawodawca powinien czasowo złagodzić obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Niemcy planują wprowadzenie czasowego zawieszenia obowiązku zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców w związku
31 marca 2020
  W nr 4/2019 DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO opublikowałem tekst pt. „Niewypłacalność klubu piłkarskiego”. Nie przypuszczałem wówczas, że temat ten stanie się wkrótce tak aktualny. W Podręczniku Licencyjnym Ekstraklasy w zakresie odniesienia się
04 marca 2020
  Czy przedstawienie zarzutów członkowi zarządu spółki kapitałowej w postępowaniu przygotowawczym jest przeszkodą w pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej? W pierwszym rzędzie wskazać należy, że w postępowaniu karnym na etapie
01 marca 2020
Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok
01 marca 2020
  W jaki sposób można przeciwdziałać przygotowanej likwidacji w ramach upadłości dłużnika w sytuacji, gdy: zbycie majątku po zaniżonej wartości jest niekorzystne dla wierzycieli, w tym zabezpieczonych hipotecznie; w przypadku osoby
03 lutego 2020
Ustawodawca zrezygnował z konieczności badania przez sąd upadłościowy, na etapie ogłaszania upadłości, tzw. moralności płatniczej dłużnika, a w tym winy dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. W uzasadnieniu projektu
03 lutego 2020
Czy wpływ postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego i zakończonego układem na Słowacji wobec strony pozwanej o zapłatę na toczące się postępowanie sądowe przed sądem polskim winien być oceniony według prawa polskiego czy
31 stycznia 2020
Sąd Rejonowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią wymienionego orzeczenia podstawą prawną jego wydania było wystąpienie negatywnej przesłanki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej
31 stycznia 2020
Poniżej przedstawiono przykład połączenia procedur wsparcia z KOWR z postępowaniem o zatwierdzenie układu wobec Dłużnika prowadzącego gospodarstwo rolne wobec którego prowadzone są egzekucje. Dotyczy to sytuacji gdy dłużnik: jest osobą

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017